Прямий синтез комплексних сполук купруму(іі) на основі тіоамідних лігандів

Автори: 
Anatoliy Ranskiy and Natalia Didenko

Методом прямого синтезу отримано комплексні сполуки на основі ариламідів бензімідазол-2-тіокарбонової кислоти загальної формули [Cu(HL)Cl2]2 та досліджено їх фізико-хімічні властивості.

[1] Skopenko V.: Pryamoi Sintez Koordinatsyonnykh Soedineniy. Venturi, Kiev 1997.
[2] Garnovsky A., Ryabukhin Y and Kuzharov A.: Koord. Khimiya, 1984, 10, 1011.
[3] Kokozei V.: Doct. thesis, Kyiv. Nats. Univ., Kyiv 1994.
[4] Kovbasyuk L., Vassilyeva O., Kokozei V. et. al.: J. Chem. Sos., Dalton Trans., 1998, 2735.
[5] Ranskiy A., Ploshenko I., Panasyuk A. et al.:Vopr. Khimii i Khim. Techn., 2003, 4, 150.
[6] Ranskiy A., Ploshenko I., Panasyuk A. et al.:Vopr. Khimii i Khim. Techn., 2003, 6, 177.
[7] Ranskiy A., Ploshenko I., Panasyuk A. et al.:Vopr. Khimii i Khim. Techn., 2004, 4, 42.
[8] Ranskiy A., Panasyuk A. et al.:Vopr. Khimii i Khim. Techn., 2005, 2, 139.
[9] Ranskiy A., Panasyuk A. et al.:Vopr. Khimii i Khim. Techn., 2005, 5, 47.
[10] Ranskiy A., Panasyuk A. and Mitrokhin A.:Vopr. Khimii i Khim. Techn., 2006, 4, 36.
[11] Ovcharov V., Ranskiy A. and Nenashev G.: Kauchuk i Rezina, 1993, 6, 1546.
[12] Ranskiy A., Panasyuk A., Shebitchenko L. et al.: Vopr. Khimii i Khim. Techn., 2008, 2, 33.
[13] Didenko N. and Ranskiy A.: Visnyk Vinnytsa Polytechn. Inst., 2012, 3, 182.
[14] Ranskii A., Bovykin B. and Kolyada B.: Rus. J. Coord. Chem, 1993, 19, 232.
[15] Ranskiy A., Panasyuk A. et al.: Koord. Khimiya, 2002, 28, 229.
[16] Lavrentiev I. and Khidekel M.: Uspekhi Khimii, 1983, 52, 596.
[17] Harnovsky A., Kharisov B. and Gohon-Zorilla G.: Uspekhi Khimii, 1995, 64, 215.
[18] Klimova V.: Osnovnye Micrometody Analiza Organicheskykh Soedineniy. Khimiya, Moskwa 1975.
[19] Buchikhin E., Chekmarev A. and Bobyrenko N.: Zh. Neorg. Khimii, 2010, 55, 847.
[20] Ranskiy A., Vakylenko M. and Shebitchenko L.: Vopr. Khimii i Khim. Techn., 2002. 1, 42.
[21] Kurskov S., Ivleva I., Lavrientiev I. et al.: Izv. Acad. Nauk SSSR, 1976, 7, 1442.
[22] Shirshova L. and Lavrientiev I.: Izv. Acad. Nauk SSSR, 1990, 11, 2625.
[23] Letuchiy Ya., Lavrientiev I. and Khidekel N.: Koord. Khimiya, 1982, 11, 1477.
[24] Jensen K. and Nielsen P.: Acta Chem. Scand., 1966, 20, 3.
[25] Hassnien M., Hassan A., Mortada W. et al.: Am. J. of Anal. Chem., 2011, 2, 697.
[26] Reiss A., Mureseami M.: J. Chil. Chem. Soc., 2012, 57, 1409.