Вплив природи низькомолекулярних додатків на адгезійні властивості композицій на основі полівінілпіролідону

Автори: 
Oleh Suberlyak, Mykhailo Bratychak, Victoria Zemke and Natalia Chopyk

Досліджено вплив низькомолекулярних додатків різної будови на композиції полівінілпіролідону з гідроксиетилметакрилатом. Охарактеризована адгезійна здатність на основі кута змочування композицій на підкладках різної природи. Вивчено вплив додатків різної природи на адгезійну міцність клейового шва композицій на основі полівінілпіролідону, оцінену за методом Дюпре-Юнга.

[1] Berlin A. and Basin V.: Osnovy Adhesii Polymerov. Khimiya, Moskwa 1974.
[2] Vakula V. and Pritykin L.: Fizicheskaya Khimiya Adhesii Polymerov. Khimiya, Moskwa 1984. – 224 s.
[3] Zimon A.: Zhidkosti i Smachivanie. Khimiya, Moskwa 1974.
[4] Kasiyan E.: Visnyk Khmelnytskogo Nats. Univ., 2009, 2, 136.
[5] Kabanov V. (Ed.): Praktykum po Vysokomolekulyarnym Soedineniyam. Khimiya, Moskwa 1985.
[6] Suberlak O. and Bashtannyk P.: Tekhnologiya Pererobky Polymernykh ta Kompozytsiynykh Materialiv. Rastr – 7, Lviv 2007.
[7] Zhdanova O.: Visnyk Kyiv Nats. Univ. Techn. ta Dyzainu, 2012, 6, 115.