Вплив оксидів заліза на властивості безфлуористих емалевих склофрит та покриттів

Authors: 

Olga Ryzhova, Maxim Khokhlov, Victor Goleus and Alexander Nosenko

Ukrainian State University of Chemical Technology, 8, Gagarin Ave, 49005 Dnipropetrovsk, Ukraine; olga_ryzhova777@mail.ru

Досліджено вплив оксидів заліза на властивості безфлуористих емалевих склофрит та покриттів в системі Na2O– B2O3– SiO2. Встановлено, що введення додатку Fe2O3 у кількості 0,4 мол.% замість SiO2 в безфлуористій склоемалі покращує оптико-колірні характеристики покриттів, забарвлених червоним селенокадмієвим пігментом.

[1] Bragina L., Zubehyna A., Belyi Y. et al.: Technologia Emaly i Zashitnykh Pokrytiy: NTU "KPI", Kharkov 2003.
[2] Ryzhova O., Khokhlov M. and Goleus V.: Voprosy Khimii i Khim. Techn., 2013, 5, 162.
[3] Kirillov E.: Tsvetovedenie. Lehprombityzdat, Moskva 1987.
4] Ryzhova O., Nosenko А. and Khokhlov M.: Visnyk Nats. Techn. Univ. Kharkov Polytechn. Inst., 2014, 28, 108.
[5] Barinov Y. and Belyi Y: Malobornye Emali. Kartia Moldoveniaske, Kishinev 1968.
[6] vsegost.com/Catalog/15/1520.shtml
[7] vsegost.com/Catalog/13/13508.shtml
[8] Andreev N., Mazurin O. and Porai-Koshic E.: Iavlenia Likvacii v Steklah. Nauka, Leningrad 1974.