Довгостроковий прогноз зсувної активності на території правобережжя Київського водосховища

1
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
2
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
3
Державна екологічна інспекція у м. Києві
4
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Досліджено зсувні процеси на території правобережжя Дніпра у межах Київського водосховища. На основі врахування комплексного впливу метеорологічних, геофізичних, гідрогеологічних та гідрологічних чинників виконано довгострокове прогнозування розвитку зсувних процесів у часі до 2020 року.
 

 1. Закономерная связь между величинами вероятностей возникновения оползней и оползневой опасности при комплексном воздействии природно-техногенных факторов: научное открытие / Кузьменко Э.Д., Крыжанивский Е.И., Карпенко А.Н., Журавель А.М.; диплом № 310 // Научные открытия: сборник кратких описанийнаучных открытий, научных идей, научных гипотез – 2006. – М.: МААНОИ, 2007. – С.64–65.
 2. Беспалова О.М. Динаміка зсувного процесу Середнього Придніпров’я на прикладі ділянки Трипілля–Канів: автореф. канд. дис… – Київ: ІГН НАНУ, 2003. – 24 с.
 3. Іванік О.М. Оцінка факторів зсувоутворення у межах Карпатського регіону на основі ГІС-аналізу // Вісн. КНУ ім. Т.Шевченка. Сер. “Геологія”. – 2008. – Вип. 45. – С. 56–59.
 4. Іванік О.М. Просторовий аналіз та прогнозна оцінка формування водно-гравітаційних процесів на основі ГІС у Карпатському регіоні // Геоінформатика. – 2008. – № 4. – С. 52–58.
 5. Кузьменко Э.Д. Универсальный алгоритм прогнозирования экзогенных геологических процессов // Матеріали VІІІ Міжнар. наук. конф. “Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища”. – Київ: КНУ ім. Т.Шевченка, 2007. – С. 16–17.
 6. Кузьменко Е.Д., Крижанівський Є.І., Карпенко О.М., Журавель О.М. Прогноз розвитку зсувних процесів як фактор забезпечення на дійності експлуатації трубопроводів // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2005. – № 4(17). – С. 24–35.
 7. Методы долговременных региональных прогнозов экзогенных геологических процессов / Под ред. А.И. Шеко, В.С. Круподерова. – М.: Недра, 1984. – 167 с.
 8. Молодых И.И. Молодых Ив.И. Абразионно-оползневые явления Среднего Днепра в связи с разработкой вопросов окружающей среды. – Киев, 1986. – 56 с.
 9. Проміжний звіт по оцінці зсувонебезпечності та стійкості підґрунтя важливих інженерних споруд та історико-культурних пам’яток на правобережному схилі р. Дніпро в м. Києві / А.П. Гончарук та ін. – Київ, КДГП “Геосервіс”, 2002. - 205 c.
 10. Цапенко В.Л. Методика изучения основных сил, вызывающих оползни третьего типа // Материалы по геологии и гидрогеологии. – Киев. – 1948. – № 4. – С. 101–115.
 11. Materials of proceedings 33rd International Geological congress. 6-14th august 2008. Oslo, Norway.