Періодичність змін нафтовидобутку на родовищах як результат впливу природних факторів

2015;
: pp. 28 - 35
https://doi.org/10.23939/jgd2015.01.028
Надіслано: Травень 02, 2015
1
Науково-дослідний проектний інститут ДНКАР НДПІ "Нафтогаз", м.Баку, Азербайджан

Мета. Метою досліджень є виявлення наявності періодичності нафтовидобутку на родовищах, яке пов’язується з природними факторами, що впливають на флюїдний режим Землі і на нафтовіддачу в тому числі. Методика. Методика грунтується на аналізі флюїдного режиму Землі, вивченні динаміки змін дебітів свердловин, виявленні періодичних у часі складових дебіту при видобутку нафти за наявними фактичними та літературними даними. Результати. Проаналізовано характер змін видобутку нафти на родовищах Азербайджану та Росії. Виявляється, що в окремі періоди майже на всіх родовищах в Азербайджані і в Росії, проаналізованих у межах цих досліджень, спостерігаються одночасні зміни дебітів. Показано, що локальна зміна дебітів нафти носить пульсаційний характер щодо загального ходу зміни дебіту в часі. Ці зміни пов’язуються з геодинамічними процесами (зокрема, з глобальним стиском і розтягом), що протікають у земній корі. Періодичність у змінах дебітів, кореляція змін між окремими родовищами говорить про невипадковість таких змін. Показано наявність природних ритмів нафтовіддачі родовищ нафти, розташованих на відстанях у тисячі кілометрів, яка може розглядатися як результат впливу природних факторів. Поява схожих змін дебітів нафти на великому просторі говорить про зв’язок їх з глобальними процесами, що протікають у земній корі. На деяких родовищах (напр. Бібіейбат) спостерігається періодичність локальних змін дебітів нафти, відповідна 5-6 рокам. Встановлено, що інтенсивність нафтовіддачі на родовищах носить коливальний характер і причиною цього є вплив природних факторів, не пов’язаних з людською діяльністю. Наукова новизна. Встановлено, що у змінах річного видобутку нафти на віддалених між собою родовищах наявна квазіперіодичних складова, яка призводить до корельованих у часі флуктуацій тренду зменшення видобутку і це пов’язано зі змінами напружено-деформованого стану земної кори як регіонального, так і глобального масштабу. Практична значущість. Вивчаючи коливальні процеси нафтовіддачі для кожного родовища окремо, можна знаходити сприятливий час для штучного впливу на пласт.

 

 

 1. Гадиров В. Г. Об исследовании естественных вли­яний на нефтеотдачу / В. Г. Гадиров // Азер­байджанское Нефтяное Хозяйство. – 2002. – № 3. – С. 11–15.
 2. Дружинин В. С. Оценка эффективности разра­бот­ки месторож­дения нефти по его реакции на ди­намическое воздействие сейсмических волн / В. С. Дружинин, О. А. Кусонский, В. А. Силаев  // Вестник Пермского университета. – 2014. – Вып. 2(23). – С. 76–84.
 3. Запивалов Н. П. Динамика жизни нефтяного мес­торождения / Н. П. Запивалов // Известия Томского политехни­ческого университета. – 2012. – № 1. – Т. 321. – С. 206–211.
 4. Иванова М. М. Динамика добычи нефти из залежей / М. М. Иванова. – М. : Недра, 1976. – 247 с.
 5. Киссин И. Г. Землетрясения и подземные воды / И. Г. Киссин. – М. : Недра, 1982. – 176 с.
 6. Ле Вьет Хай. Регулирование режима работы до­бывающих скважин на основе анализа колеба­ний дебита / Хай Ле Вьет // Азербайджанское Нефтяное Хо­зяйство. – 2001. – № 4–5. – С. 59–63.
 7. Мирзаджанзаде А. Х.  Разработка нефтяных мес­торождений : наслед­ственность, самооргани­за­ция, шумы / А. Х. Мирзаджанзаде, В. П. Фи­липпов, И. М. Аметов // Нефтя­ное Хозяйство. – 1995. – № 3. – С. 42–44.
 8. Мирзаджанзаде А. Х. Изучение влияния физи­ческих полей на процессы нефте­добычи / А. Х. Мирзаджанзаде, А. М. Мамедзаде // Азербайджанское Нефтяное Хозяй­ство. –2001. – № 4–5. – С. 15–18.
 9. Мустафаев А. А. Влияние периодических природ­ных факторов на геодинамические и техноло­ги­ческие процессы нефтегазодобычи / А. А. Мус­тафаев // Азер­байджанское Нефтяное Хозяйство. – 2001. – № 4–5. – С. 73–76.
 10. Сургучев М. Л. Вторичные и третичные методы увеличения нефтеотдачи пластов / М. Л. Сур­гучев. – М. : Недра, 1985. – 308 с.
 11. Gadirov V. G. Regulations of Natural Phenomena and their link with Solar Activity  / V. G. Gadirov // Geophy­sics News in Azerbaijan. – 2000. – No 1. – P. 33–37.
 12. Gadirov V. G. Natural alterations in oil output. Facts and Hypotheses / V. G. Gadirov  // Geophysics News in Azerbai­jan. – 2001. – No 3. – P. 21–24.
 13. Rudakov V. P. Fluid dy­namic response of the Russia seismically differing regions to the global geo­dynamics processes / V. P. Rudakov, P. P. Fris-tov, V. V. Tsyplakov // International Journal of Geosciences. – 2012. – No 3. – P. 767–771.
 14. Thomas S. Enhanced oil recovery – an overview  / S. Thomas // Oil &Gas Science and Technology. – 2008. – Vol. 63, No 1. – P. 9–19.