Методика електромагнітних діагностики, досліджень і моніторингу геодинамічних явищ

1
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України
2
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України, відділ геоелектромагнітних методів

Описано особливості застосування електромагнітних методів на всіх стадіях вивчення геодинамічних явищ, які умовно поділені на діагностику, дослідження і моніторинг.

  1. Адаменко О.М., Рудько Г.И. Основы экологической геологии (на примере экзогенных процессов Карпатского региона Украины К.: инст. екол.мониторингу АНТКУ. 1995 211 с.
  2. Вахромеев Г.С. Экологическая геофизика Учебное пособие для вузов. ИрГТУ, 1995 216с.
  3. Баласанян С.Ю. Динамическая геоэлектрика. Новосибирск: Наука, Сиб. отделение, 1990 232 с.
  4. Сапужак Я.С., Сапужак О.Я., Романюк О.І., Неганова О.А. Методика електромагнітних досліджень еконебезпечних явищ при вико­ристанні енергоресурсів // Вісник Державного університету "Львівська політехніка", "Проблеми економії енергії". Львів: ДУ "Львівська політехніка", 1999. №2. С. 340-343.
  5. Сапужак Я.С., Журавчак Л.М., Сапужак О.Я. Математичне і фізичне моделювання при електромагнітних дослідженнях геосередовищ // Сб. научн. трудов НГА Украины. Днепропетровск. РИК НГА. 1999 Т. 3 Геофизика, №6. С. 110-113.
  6. Сапужак Я.С., Сапужак О.Я. До методики гео­електричного моніторингу // Збірник тез МІжнар. симпозіуму "Геоінформаційний моніто­ринг навколишнього середовища". - Алушта: "Львівська політехніка", 1996. С. 28-29.
  7. Авагимов А.А. Динамика электромагнитных процессов в Копетдагском сейсмоактивном районе. Автореферат дис. докт. физ.-мат. наук. М: 1991. 44 с.
  8. Сапужак Я.С. Дивергентная электроразведка. Киев: Наук, думка, 1977. 80 с.
  9. Сапужак Я.С. Диференційні виміри - надійний засіб підвищення інформативності гео-електромагнітних спостережень. Праці Наук Тов. ім.Т.Г.Шевченка. Львів: Вид-во НТЩ 1977. 143 с.
  10. Дифференциальные электромагнитные методы при сеисмопрогнозных исследованиях // Геодинамические исследования в Украине / Сб. научн. трудов ИГФ НАН Украины. Киев, 1995. С. 123-127.