Аналіз природних та природно-техногенних ризиків на території Львова

Автори:
1
Львівський національний університет імені Івана Франка

The article was dedicated to analysis of nature and nature-technogenic hazards witch was determined of development of contemporary morphodynamic processes. Also was elucidating peculiarity of each process. Carry out the qualitative analysis of hazards and regionalizing the territory of L'viv by them values.

1. Богуцький А.Б., Волошин П. К. Проблеми вивчення сульфатного карсту Львова // Вісн. Львів, ун-ту. Сер. геогр., 1994, Вип. 19. -С. 155-161.

2. Волошин П., Качур Р. Вплив морфодинамічних процесів на формування еколого-географічної ситуації в урбосистемі Львова //Україна та глобальні процеси: географічний вимір. Т. 2. Київ- Луцьк, 2000.-С. 102-106.

3. Волошин П.К. Природно-антропогенні деформації земної поверхні урбанізованих територій як показник геодинамічного ризику // Геодезія, картографія і аерофотознімання.-2002.~Вип. 62.-С. 14-20,

4. Гладкевич Г.И. , Кружалин В.И., Мазуров ІО.Л. Типологическая дифференциация территории по риску последствий стихийных бедствий //Изв. АН Серия геогр., 2000, № 6 -С. 57-65.

5. Дзекцер Е.С. Геологическая опасность и риск (методические исследования) //Инженерная геология. 1992. № 6.-С. 3-10.

6. Ковальчук І. Ризик розвитку небезпечних природних і техногенних геоморфологічних процесів // Українська геоморфологія: стан і перспективи. Маг. Міжнар. наук.- практ. конф. (Львів, 25-26 листоп. 1997 р.).Львів: “Меркатор”, 1997. -С. 205-208.

7.  Методические указания по проведению анализа риска аварий гидротехнических сооружений / Под ред. Е.Н. Беллендира, С.В. Сольского, Н.Я. Никитиной. - С -Пб., ОАО ВНИИГим. Веденеева, 2000. - 87 с.

8.  Мироток С.Г, Теория риска и ^практика обеспечения безопасности урбанизирован­ных территорий //Инженерная география. Экология урбанизированных территорий.- Ярославль, 1999. - С. 308-312.

9. Палиенко В.П. К проблеме оценки экологонеогеодинамического риска в Украине //Мат. Наук-техн. конф. “Проблеми техноприр. аврій і катастроф у зв’язку з розв. геолог, проц”,— К., 1997. -С. 93-97.

10. Палієнко В.П. Концептуальні засади оцінки еколого-неогеодинамічного ризику II Мат. Наук.-техн. семін .” Геомоніторинг — 99” (13-16 листоп. 1999 м. Моршин). -Львів 1999. С. 70-72.

11. Палієнко В.П. Геодинамічні дослідження в контексті комплексної оцінки території з метою вирішення проблем екологічної безпеки //' Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. 2001. № 4. -С. 3-10.

12. Рагозин А.Л. Теория и практика оценки геологических рисков // Дисс. в виде научи, докл. на соиск. учен. степ. докт. геол.-мин. наук. М.: ПНИИИС Госстроя России, 1997 -59 с.

13. Рагозин А.Л. Современные технологии анализа риска и уменьшения потерь от опасных геологических процессов //Мат. Міжнар. наук.-практ. конф. (25-28 травня 1999 р., м. Ялта). K., 1999.-С.З-4.

14. Рудько Г.І., Яковлев Є.О., Рагозін О.Л. Моніторинг процесонебезпечних територій та розрахунок ризику техноприродних аварій і катастроф. -K., 1997. - 79 с.