Геодинаміка літосфери заходу Закарпаття за комплексом даних

1
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України
2
Відділ сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

На підставі комплексного аналізу деформографічних і геодезичних даних і з залученням іншої геолого-геофізичної інформації запропоновано новий варіант розшифровки геомеханіки структур літосфери заходу Закарпаття, який кореспондується з сучасними уявленнями про загальну геодинаміку Карпатського регіону України.

1. Строение земной коры и верхней мантии Ценгральной и Восточной Европы. / Соллогуб B.Б., Гутерх А., Просен Д. и др. - К.: Наук, думка, - 1978. — 272 с.

2. Литосфера Центральной и Восточной Европы. / Под ред. А.В.Чекунова. - К.: Наук, думка, -1987-1993.

3.Хоменко В.І. Глибинна будова Закарпатського прогину. / K.: Наук, думка, - 1978. - 230 с.

4. Карпатский reoдинамический полигон, і Под ред. Я.С.Подстригача и А.В.Чекунова. - М.: Сов. радио, - 1978. - 127 с.

5. Мельничук М.И. О генетической связи сейсмических процессов с тектоникой Карпатского региона. // Геофиз. журнал, - 1982. -т. 4, №2.-0.34-41.

6. Геодинамика Карпат / Круглов С.С., Смирнов C.Е., Спигковская С.М., Фильштинский Л.E., Хижняков A.B. - Киев: Наук, думка, - 1985. -136 с.

7. Чекунов A.B. Эволюция астенолитов и ее геологические следствия. // Докл. АН УССР. Сер Б,- 1988. -№3,- С. 30-34.

8. Sandulescu М. Genozois Tectonic History of the Carpathians. H Amer. Assos. of Petr. Geol. Memoirs. - 1988. - V. 45. - P. 17-25.

9. Кутас Р.И., Гордиенко В.В. Тепловое поле Украины. ! К.: Наук, думка, - 1971. - 112 с.

10. Крупський Юрій. Основні напрямки геологорозвідувальних робіт на нафту і газ в Західному регіоні України. // “Міжнародна наукова конференція “Геологія горючих копалин України” (тези доповідей)”. Львів, 13-15 листопада 2001 р. - Львів, - 2001. — С. 126 — 128.

11. А.В.Назаревич, Л.Є.Назаревич, З.І.Ковалишин. Природа підзони знижених швидкостей у гранітах кори Закарпаття та її перспективні ресурси. // Вісник Львів, ун-ту. Сер. геол. - 2002. -вип. 15.-С. 119-125.

12. А.В.Назаревич, Л.Є.Назаревич. Глибинні пастково-колекторські тектонічні структури в літосфері Карпатського регіону України: природа, походження і перспективні ресурси. // Наук, вісник Ів.-Франк. нац. техн. ун-ту. нафти і газу. - 2002, - №3 (4). - С. 10-21.

1З. Назаревич A.B., Ковалишин З.1., Назаревич Л.Є. Геодинаміка сейсмоактивних районів Закарпаття за комплексом геофізичних даних. // Вісник Київського національного університету ім.Тараса Шевченка. Геологія. - 2002 - № 23-24. -С. 38-43.

14. Медведев А.П., Варічев A.C. Пра-Карпати: конструкція і деструкція. / Львів: ІГГГК. - 2001. - 112с.

15. Андрій Назаревич, Леся Назаревич. Комплексна геомеханічна інтерпретація деформографічних та геодезичних даних по Закарпаттю. // VII міжнародний науково-технічний симпозіум “Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища - GPS і G1S - технології. - Львів. - 2002.-С. 89-91.

16. Андрій Назаревич, Леся Назаревич. Особливості геомеханічного режиму літосфери заходу Закарпаття. // VIII Міжнародний науково-технічний симпозіум “Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища — GPS і GIS-технології” (1-6 вересня 2003 р., Алушта (Крим) (збірник матеріалів). - Львів. - 2003. - С. 77-79.

17. Латынина Л.А., Юркевич О.И., Байсарович И.М. Результаты деформационных измерений в районе Берегово. // Геофиз. журн. - 1992. - Т. І4,№2.-С. 63-67.

18. Т.Вербииький, В.Ігнатишин, Л.Латиніна, О.Юркевич. Сучасні деформації земної кори Берегівської горстової зони. // Геодинаміка, -1998. -№1. - С. 118-120.

19. А. Назаревич, Л. Назаревич. Оптоелектронний вимірювальний канал до кварцевого деформографа. // Геодинаміка. - 1999. - № 1(2). -С. 116-120.

20. Д.Н.Ляїцук, А.В.Назаревич, Л.Є.Назаревич. Гєоелектромагнітноемісійний метод в геодезичному та геодинамічному моніторинзі. // Геодезія, картографія і аерофотознімання, - 2003. -№ 63.-С. 33-38.

21. Д.Н.Лящук, А.В.Назаревич, Л.Є.Назаревич. Гєоелектромагнітноемісійний метод в моніторинзі локальних геодинамічних процесів it Вісник Київського національного університету ім.Тараса Шевченка. Геологія. -2002. - № 23-24. - С. 92-97.

22. Віталій Осадчий, Андрій Назаревич, Леся Назаревич. Метеотемпературні поля в породних масивах. // VI міжнародний науково-технічний симпозіум    “Геоінформаційний    моніторинг навколишнього середовища - GPS і GIS-технології. -Львів - 2001. - С. 14-15.

23. М.Демедюк, Ф.Заблоцький, В.Колгунов, А.Островський, І.Сідоров, К.Третяк. Результати досліджень горизонтальних деформацій зем'ної кори на Карпатському геодинамічному полігоні. //Геодинаміка, - 1998.-№ 1.-С. 3-13.

24. Ф.Д. Заблоцький, А.Т.Дульцев, М.Т.Черемшан-ський. Перші GPS спостереження для геодинамічних досліджень в Карпатському регіоні. // 1-ша Українська наукова конференція “Комплексні дослідження геодинаміки земної кори” (тези доповідей). Алушта, 20-26 вересня 1993 p.-Львів,-1993.-С. 29.

25. Сомов В.И. Геолинамические особенности земной коры Восточной Европы на примере геотраверса  V. //  Развитие сейсмопрогностических исследований на Украине. - К.: Наук, думка. - 1989. - С. 57-67.

26. Сомов В.И. Современная направленность развития тектонических структур Карпато-Балканского региона. // Геофиз. журн., - 1990. -Т. 12, №6.-С. 39-47.

27. Смірнова О. Співставлення карти градієнтів швидкостей вертикальних деформацій земної поверхні Карпатського регіону з геолого-геофізичними даними. // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. - Київ. -2002.-С. 104-109.

28. Л.Є.Назаревич. Характеристики сейсмічності і сейсмотектонічного процесу в Закарпатті: новий погляд на сейсмоекологічну небезпеку регіону. // Наук, вісник Ів.-Франк. нац. техн. ун-ту. нафти і газу - 2002. - 4, №3 - С. 170-175.

29. Л.Є.Назаревич, А.В.Назаревич. Кріпекс землетрусів Карпатського регіону. // Тези доповідей IV Міжнародної наукової конференції “Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища”. Україна, Київ, 9-11 жовтня 2003 р. - Київ, - 2003. - С. 53-55.

30. Прозоров А., Хадсон Д. Соотношение поверхностных и объемных волн в различных регионах и в цепочках взаимосвязанных землетрясений. // Машинный анализ цифровых сейсмических данных. (Вычислительная сейсмология). - М.: Наука, - 1974. - Вып.7 - С. 65-81.

31. А.Г.Прозоров, Д.А.Хадсон. Изменение крипекса перед сильным землетрясением. // Прогноз землетрясений и изучение строения Земли. (Вычислительная сейсмология). - М.: Наука, -1983.-Вып. 15.-С.26-35.

32. Панца Дж. Ф., Прозоров А.Г. Обобщение определения крипекса на магнитуды слабых землетрясений:    Итальянский    регион. // Геодинамика и прогноз землетрясений. (Вычислительная сейсмология). - М.: Наука, -1994, - Вып.26. - С.78-85.

33. Каверина А.Н., Прозоров А.Г. Вариации крипекса в зависимости от типа тектонических структур и механизма очага: статистический анализ. // Геодинамика и прогноз землетрясений. (Вычислительная сейсмология). - М.: Наука. - 1994. - Вып.26. - С.85-93.