Просторова інтегральна геолого-геофізична модель північно-західної частини шельфу Чорного моря для уточнення особливостей геологічної будови та перспектив нафтогазоносності

1
Науково-технічна компанія "ДЕПРОІЛ ЛТД"
2
Науково-технічна компанія "ДЕПРОІЛ ЛТД"; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; ТОВ "НТФ "Біпекс лтд"
3
Науково-технічна компанія "ДЕПРОІЛ ЛТД"; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; ТОВ "НТФ "Біпекс лтд"
4
Науково-технічна компанія "ДЕПРОІЛ ЛТД"

Створено просторову інтегральну геолого-геофізичну модель північно-західної частини шельфу Чорного моря, узгоджену з наявним комплексом геолого-геофізичних відомостей та гравітаційним полем. За результатами робіт уточнено просторове положення низки елементів тектоніки, обгрунтовано пріоритетні напрямки геологорозвідувальних робіт на нафту і газ та визначено першочергові об'єкти для проведення геологорозвідувальних робіт.

  1. Белокуров В.С. Поле скоростей продольных сейс­мических волн в земной коре Черноморского региона / В.С. Белокуров // Геофизический сборник : респ. междуведомств. сб. – К.: “Наукова думка”, 1971. – С. 10-18. – (Серия “Теоретическая и экспериментальная геофізика”; вып. 44).
  2. Габльовський Б.Б. Апріорна просторова сейс­могравітаційна модель глибинної будови північно-західного шельфу Чорного моря-перший крок до розуміння / Б.Б.Габльовський, Т.О.Федченко, О.П.Петровський // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – Івано-Франківськ, 2010. – С.9 – 16.
  3. Геологія і корисні копалини України : атлас, присвяч. 10-річчю незалежності України; голов. ред. Л.С. Галецький.; НАНУ , Мін. екології та природних ресурсів. – К.: Такі справи, – 2001. ‑ 168 с. – ISBN 966-02-2139-8.
  4. Герасимов М.Є. Тектонічна карта півдня України з позицій актуалістичної геодинаміки / М.Є. Герасимов, Г.К. Бондарчук, А.М. Скорик, С.В. Кольцов, В.Ф. Федорук, П.І. Дякович // Геодинамика, сейсмичность и нефтегазоносность Черноморско-Каспийского региона. ‑ Симферополь, 2006. ‑ С. 11-40.
  5. Гожик П.Ф. Нафтогазоперспективні об’єкти України. Наукові і практичні основи пошуків родовищ вуглеводнів у північно-західному шельфі Чорного моря : монографія / [П.Ф.Го­жик, І.І.Чебаненко, М.І.Євдощук та ін.] ; за заг.ред. М.І.Євдощука. – К.: ЕКМО, 2007.-232 с.
  6. Кобрунов А.И. Теория интерпретации данных гравиметрии для сложнопостроенных сред: [учебное пособие] / А.И. Кобрунов - Киев: УМК ВО, 1989. – 100 с.
  7. Кольцов С.В. Сейсмостратиграфічні критерії вивчення глибинної будови та перспективи нафтогазоносності Північнокримського проги­ну і прилеглих територій : дис.  канд. геол. наук : 04.00.22 / Кольцов Сергій Віта­лійович. – Івано-Франківськ, 2007. – 254с.
  8. Мельничук П.М. Перспективи освоєння нафто­газових ресурсів північно-західного шельфу Чорного моря / П.М. Мельничук, Б.Й. Маєвсь­кий // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. ‑ 1999. – Вип.36 (Том 1). – С.96 – 99.
  9. Петровский А.П. Математические модели и информационные технологии интегральной интер­претации комплекса геолого-геофи­зических данных (на примере нефте­газопоисковых задач): дис. … доктора физ.-мат. наук: 04.00.22 / Петровский А.П. – Ивано-Франковск, 2004. – 367 с.
  10. Петровський О.П. Прогнозування перспектив нарощування ресурсної бази вуглеводнів в межах Голіцинської площі на основі створення інтегральної геолого-геофізичної моделі / О.П. Петровский, П.М. Чепіль, П.М. Мельничук, Г.О. Жученко, Н.С. Ганженко, Т.О. Федченко, Б.Б. Габльовський // Геодинамика, сейс­мичность и нефтегазоносность Черноморско-Каспийского региона : сб. тэз докладов. – Симферополь, 2005. ‑ С.135 ‑ 138.