Геолого-палеоокеанографічні умови пізньоюрського седиментогенезу в Карпатському сегменті океану Тетіс (зовнішня зона Передкарпатського прогину)

https://doi.org/10.23939/jgd2017.02.068
Надіслано: Вересень 17, 2017
Автори:
1
Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України

Мета. З’ясування геолого-палеоокеанографічних умов пізньоюрського седиментогенезу в межах Карпатської частини північної континентальної окраїни Тетісу (Зовнішня зона Передкарпатського прогину). Методика. Методика складається з седиментолого-палеоокеанографічного, літолого-фаціального, фаціально-генетичного, палеоекологічного аналізів та літогенетичної інтерпретації результатів ГДС. Результати. У роботі розглянуто пріоритетну фундаментальну проблему сучасної геології, а саме: формування осадових комплексів давніх континентальних окраїн. Відтворено еволюцію басейну седиментації та процесів седиментогенезу в межах Карпатської частини північної континентальної окраїни Тетісу впродовж юрського періоду. Вивчено вплив тектонічних, кліматичних і океанографічних чинників на осадонагромадження  у згаданому регіоні. Зроблено висновок про визначальний вплив евстатичних змін рівня Світового океану на седиментаційні процеси в Карпатському сегменті океану Тетіс у пізньоюрський час. Наукова новизна. Вперше комплексно проаналізовано еволюцію басейну седиментації та процесів седиментогенезу в межах Карпатської частини північної континентальної окраїни Тетісу впродовж пізньоюрської епохи. Проведено палеоокеанографічні реконструкції басейну седиментації в оксфордський, кімеридзький та титонський час. На основі цього  побудовано седиментаційні моделі оксфордського, кімеридзького та титонського шельфового басейну. Вперше відклади пізньоюрського шельфу Карпатського сегмента океану Тетіс віднесено до першого глобального рівня лавинної седиментації переважно біогенного, спорадично хемогенного типу. Практична значущість. Встановлені осадові (шельфові карбонатні банко-рифові) утворення, що пов’язані з першим глобальним рівнем лавинної седиментації. Спрогнозовано просторовий розвиток рифових тіл  − потенційних колекторів вуглеводнів у південно-східній частині Зовнішньої зони Передкарпатського прогину. Подальша ідентифікація цих утворень в межах давньої Карпатської континентальної окраїни Тетісу надасть нові дані стосовно перспектив нафтогазоносності згаданого регіону.

 1. Аркелл В. Юрские отложения земного шара. – М.:  Изд-во иностранной л-ры, 1961. − 301с.
 2. Безкисневі події океану Тетіс  / Ю. М. Сеньковський, Ю. В. Колтун,  К. Г. Григорчук та ін. – К.: Наук.            думка, 2012. – 181 с.
 3. Біліченко В. Я. Структурно-тектонічні особливості параавтохтона Українських Карпат та прилеглих     територій за матеріалами детальної гравіметрії // Геологія і геохімія горючих копалин. – 1999. – №3. – С. 131–138.
 4. Гаврилишин В. І., Граб М. В. Про знахідку юрських рифогенних   утворень в автохтоні піднасуву Карпат (район Лопушна) // Геологія і геохімія горючих копалин.− 1996. − № 3-4.– С. 125-131.
 5. Геологічна палеоокеанографія океану Тетіс / Ю. Сеньковський, К. Григорчук, В. Гнідець, Ю. Колтун – К.: Наук. думка, 2004. – 172 с.
 6. История океана Тетис / [Зоненшайн Л.П., Деркур Ж., Казьмин В.Г. и др.]. – М.: Недра. – 1987. – С. 104-115.
 7. Лисицин А. П. Осадкообразование в океанах. – М.: Наука, 1974. – 437 с.
 8. Лисицин  А. П. Процессы океанской седиментации. –  М.: Недра,   1978. − 440 c.
 9. Мороз М. В. Літологія верхньоюрських відкладів Зовнішньої зони Передкарпатського прогину / М. В. Мороз: автореф. дис. канд. геол. наук. – Львів, 2012. – 24с.
 10. Огороднік М. Є., Яремко Г. В., Жабіна Н. М. Палеогеографічні умови нагромадження тоар-батських відкладів у межах Карпатського сегмента Мезо-Тетису (Передкарпатський прогин) // Геологія і геохімія горючих копалин. − 1995. − №3–4. − С. 109–115.
 11. Осадконакопление и палеогеография запада Восточно-Европейской платформы в мезозое / Под ред. Р. Г. Гарецкого. – Минск: Наука и техника, 1985. − 216 с.
 12. Палеогеографический атлас северной Евразии. Юра: титон //  Ред. В. Г. Казьмин, Л. М. Натапов. −  Москва, 1998.
 13. Тесленко Ю. В., Яновская Г. Г.  К палеогеографии территории Украины в юрском периоде  // Геологический журнал. − 1999. − №1. − С. 77-80.
 14. Уилсон Дж. Л. Карбонатные фации в геологической истории. – М.: Недра, 1980. − 463 c.
 15. Харленд У.Б, Кокс А.В., Ллевеллин П.Г. и др.  Шкала геологического времени.– М.: Наука, 1985. − 140 с.
 16. Хэллем А. Юрский период. − Л . : Недра,1978. − 272 с.
 17. Шульга В. Ф., Степаненко Я. Г. О юрском палеорельефе Львовско-Волынского угольного бассейна // Доповіді Національної Академії Наук України. − 1998. − №12. − С. 138–141.
 18. Яремко Г. В. Літологічні особливості нижньо-середньоюрських теригенних відкладів юри в межах Карпатського сегмента Мезо-Тетісу // Геологія і геохімія горючих копалин. − 1999. − №4. − С. 125–128.
 19. Ясаманов Н.А. Ландшафтно-климатические  условия юры, мела и палеогена юга СССР. – М. : Недра, 1978. – 224 с.
 20. Golonka J., Edrich M.E., Ford D.W., Pauken R. J., Bocharova N. Y. Paleogeographic Maps of the World // The Continental Jurassic, ed. Michael Morales, Museum of the Nothern Arizona. − 1996. − Bulletin 60, pp. 1-6.
 21. Golonka J., Krobicki M. Upwelling regime in the Carpathian Tethys: a Jurassic - Cretaceous paleogeographic and paleoclimatic perspective / J. Golonka, M. Krobicki // Geologogical Quarterly, 2001, 45(1), pp.15-32.
 22. Golonka. J., Ross M. I., Scotese C. R. Phanerozoic, paleogeographic and paleoclimatic modelling maps //
 23. Embry A. F. Beachamp B.,Glass D. I. (eds), Pangea: Global environment and resources, Canadian Society of  Petroleum Geologist, Memoir, 1994, Vol.17, pp.1- 47.