Геолого-палеоокеанографічні моделі Карпато-Чорноморської Континентальної окраїни океану Тетіс

2016;
: стор. 84 – 100
https://doi.org/10.23939/jgd2016.02.084
Надіслано: Вересень 29, 2016
1
Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України
2
Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України
3
Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України
4
Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України
5
Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України
6
Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України
7
Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України
8
Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України
9
Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України
10
Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України
11
Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України
12
Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України
13
Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України
14
Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України
15
Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України

Мета. З’ясувати геолого-палеоокеанографічні умови седименто-літогенезу мезозой-кайнозойських відкладів Карпато-Чорноморської континентальної окраїни океану Тетіс. Методика. Багатоаспектний комплексний підхід до діагностики обстановок давнього осадонагромадження ґрунтується на порівняльно-літологічному, літолого-фаціальному, літологічному, фаціально-генетичному та мінералого-петрографічному методах. Результати. У роботі розглянуто пріоритетну фундаментальну проблему сучасної геології: формування та еволюція осадових комплексів давніх континентальних окраїн. Створено серію геолого-палеоокеанографічних моделей обстановок седиментації та виділено осадові асоціації для окремих віків пізнього мезозою та кайнозою Карпато-Чорноморської континентальної окраїни океану Тетіс. Охарактеризовані регіональні особливості просторово-вікового поширення теригенних, карбонатних, кременистих, вулканітових та змішаних осадів пізньоюрської, ранньо- та пізньокрейдової, еоценової та олігоцен-ранньоміоценової епох. Локалізовані осадові утворення, що пов’язані як з першим (шельфові карбонатні банко-рифові та теригенні алювіально-дельтові утворення), так і з другим рівнем седиментації (фени підніжжя континентальних схилів, утворення мезопелагіальних рівнин). Наукова новизна. Геолого-палеоокеанографічні моделі дали змогу відтворити цілісну картину еволюції процесів седиментації під впливом комплексу палеоокеанографічних факторів, таких як евстатичні зміни рівня Світового океану, глобальні аноксичні події тощо. Запропонована концепція еволюції Карпато-Чорноморської континентальної окраїни океану Тетіс з погляду розвитку процесів лавинної седиментації на різних структурних уступах, а саме на шельфі та в підніжжі континентального схилу, дала змогу по-новому пояснити утворення цих потужних осадових верств, де коливання рівня моря контролювали розподіл осадового матеріалу між епіпелагічною та мезопелагічною частиною басейнів. Практична значущість. Встановлені осадові утворення, що пов’язані як з першим (шельфові карбонатні банко-рифові та теригенні алювіально-дельтові утворення), так і з другим рівнем лавинної седиментації (фени підніжжя континентальних схилів). Ці осадові акумулятивні тіла становлять важливі об’єкти, перспективні на нафту і газ у давніх і сучасних осадових басейнах Світового океану. Ідентифікація цих утворень у межах давньої Карпато-Чорноморської континентальної окраїни океану Тетіс надає нові дані стосовно перспектив нафтогазоносності цього регіону.

 1. Афанасьева И. М. Литогенез и геохимия фли­шевой формации северного склона Советских Карпат. – Киев : Наук. думка, 1983. – 183 с.
 2. Безкисневі події океану Тетіс / Ю. М. Сеньковський, Ю. В. Колтун, К. Г. Григорчук, В. П. Гнідець, І. Т. Попп, Н. Я. Радковець. – К. : Наук. думка, 2012. – 184 с.
 3. Вахрамеев В. А. Юрские и меловые флоры и климаты Земли. – М. : Наука, 1988. – Тр. ГИН АН СССР, вып. 430. – 214 с.
 4. Геворкьян В. Х. Геология нижнемеловых отложений юго-западной окраины Восточно-Европейской платформы. – К. : Наук. думка, 1976. – С. 158.
 5. Геология и нефтегазоносна перспективност на Мизийската платформа в центральна северна България / Ред. Антон Атанасов – София : Техника, 1983. – 287 с.
 6. Геологічна палеоокеанографія океану Тетіс / Ю. Сеньковський, К. Григорчук, В. Гнідець, Ю. Колтун. – К. : Наук. думка, 2004. – 172 с.
 7. Геоложки перспектавки за нефтегазоностна на севе­роизточна България / Ред. Петър Боков, Христо Чемберски. – София: Техника, 1987. – 331 с.
 8. Даныш В. В. Литолого-фациальные типы карпатского флиша и их седиментологические особенности // Осадочные породы и руды. – К. : Наук. думка, 1984. – С. 33–38.
 9. Досин Г. Д. Некоторые особенности условий седиментации олигоценовой эпохи в пределах внешнекарпатской геосинклинали // Матер. Х Конгр. Карп.-Балкан. геол. ассоц.: Седи­ментология. Секция 2. – Братислава, 1974. – С. 59–63.
 10. История восточного Паратетиса в позднем эоцене-раннем миоцене / С. В. Попов, М. А. Ахметьев, Н. И. Запорожец и др. // Стратиграфия, геологическая корреляция, 1993, Т. 1, № 6. – С. 10–39
 11. История геологического развития Украинских Карпат / О. С. Вялов, С. П. Гавура, В. В. Даныш и др. – К. : Наук. думка, 1981. – 180 с.
 12. История океана Тетис / [Л. П. Зоненшайн, Ж. Деркур, В. Г. Казьмин и др.]. – М. : Недра, 1987. – С. 104–115.
 13. История Паратетиса / Л. А. Невесская, А. А. Воронина, И.А. Гончарова и др. // 27-й Междунар. геол. конгр. Палеокеанология. – Т. 3. – М. : Наука, 1984. – С. 91–101.
 14. Казьмин В. Г. Позднемезозойские-эоценовые окраинные моря в Черноморско-Каспийском регионе: палеотектонические реконструкции / В. Г. Казьмин, Н. Ф. Тихонова // Геотектоника, 2006, № 3. – С. 9–22.
 15. Красилов В. А. Меловой период. Эволюция земной коры и литосферы. – М. : Наука, 1985. – 240 с.
 16. Лисицын А. П. Процессы теригенной седи­ментации в морях и океанах. – М.: Наука, 1991. – 271 с.
 17. Литология мезозойских отложений Днестровско-Прутского междуречья / Н. К. Бургель, В. М. Бобринский, Ю. Ф. Авдеевский и др. – Кишинев, 1969. – 258 с.
 18. Мезокайнозоская история и геодинамика Крымско-Кавказско-Чорноморского региона / А. М. Никишин, С. Болотов, Е. Ю. Барабошкин и др. // Вест. МГУ, Сер. Геология. – 1997. – № 3. – С. 6–16.
 19. Меловой период. Палеогеография и палеоокеа­нология / Д. П. Найдин, В. П. Похпалайнен, Ю. И. Кац, В. А. Красилов. – М. : Наука, 1986. – 262 с.
 20. Нефто-газоносностна на Предбалкана / Ред. Антон Атанасов. – София : Техника, 1980. – 207 с.
 21. Окуловский С. Н. Майкопские отложения северо-западного шельфа Черного моря // Геология нефти и газа. – 1987, № 10. – С. 36–40.
 22. Осадконакопление и палеогеография запада Восточно-Европейской платформы в мезозое / Под ред. Р. Г. Гарецкого. – Минск : Наука и техника, 1985. – 216 с.
 23. Палеогеографический атлас Северной Евразии. Палеоген // Ред. В. Г. Казьмин, А. М. Натапов. – Москва, 1998.
 24. Пилипчук А. С. Палеоцен-еоценовый флиш северного склона Украинских Карпат – отложения древних морских глубоководных конусов выноса / А. С. Пилипчук, М. А. Вуль // Геология нефтегазоносных пластовых резер­вуаров. – М. : Наука, 1981. – С. 33–42.
 25. Особенности распространения песчано-алевр­итовых пачек в майкопских отложениях на юге Украины / Л. Г. Плахотный, В. А. Григорьева, И. С. Гайдук и др. // Геол. журн. 1971. – Т. 31, Вып. 4. – С. 41–52.
 26. Стратиграфия на Бьлгария / Ред. В. Цанков, Х. Спасов – София : Наука и изкуство, 1968. – 390 с.
 27. Стратиграфія мезокайнозойських відкладів північно-західного шельфу Чорного моря / П. Ф. Гожик, Н. В. Маслун, Л. Ф. Плотнікова та ін. – К. : ІГН НАНУ, 2006. – 171 с.
 28. Тесленко Ю. В. К палеогеографии территории Украины в юрском периоде / Ю. В. Тесленко, Г. Г. Яновская // Геол. журн. – 1999. – № 1. – С. 77–80.
 29. Хэллем А. Юрский период. – Л. : Недра, 1978. – 272 с.
 30. Ясаманов Н. А. Ландшафтно-климатические условия юры, мела и палеогена юга СССР / Н. А. Ясаманов. – М. : Недра, 1978. – 224 с.
 31. 400 миллионов лет геологической истории южной части Восточной Европы / Ред. А. М. Никишин. – М. : Геокарт, ГЕОС, 2005. – 338 с.
 32. Anastasiu N., Popa M., Varban B. Oligocene turbiditic sequences of the east Carpathians (Romania); facies analysis architecture and cyclic events / N. Anastasiu, M. Popa, B. Varban; St. cerc. Geologie. – T. 39. – P. 35–43. Bucuresti, 1994.
 33. Arthur M. A., Schlanger S. O. Cretaceous “Oceanic anoxic events” as casual factors in development of reef-reservoired Giant oil fields // AAPG Bull. Vol. 63/6. – 1979. – P. 870–885.
 34. Atlas paletransportu osadów detrytycznych w łuku Karpacko-Bałkańskim. Część I – Tuton i kreda dolna 1 : 2000 000. – Redaktor naukowy Andrzej ślączka. – Warszawa : Instutut geologiczny, 1976.
 35. Stratigraphic organization of carbonate ramps and organic – rich intrashelf basins: Natih Formation (Middle Cretaceous) of Northern Oman // F. S. P. Buchem, P. Razin, P. W. Homewood, W. H. Oterdoom // AAPG Bull., Vol. 86, No 1, 2002. – P. 21–53.
 36. Demaison G. J. Anoxic environments and oil source bed genesis / G. J. Demaison, G. T. Moore // Amer. Assoc. Petrol. Geol. Bull. – 1980. – Vol. 64, No. 8. – P. 1179–1209.
 37. Dragastan O. Jurassic algae of the Perachora – Peninsula: Biostratigraphical and paleoecological implications / O. Dragastan, H. Gielisch, D. K. Richter, T. Grewer, T. Kaziur, B. Cube, C. Radusch // Beitrage zur palaontologie. − № 19. – Wien : 1994. − P. 49−80.
 38. Evolution of the Mesozoic basins on the southwestern edge of the East European Craton (Poland, Ukraine, Moldavia, Romania) / Świdrowska J. Hakenberg M., Poluhtovič B., Seghedi A., Višnâkov I., 2008. Studia Geologica Polonica, 130: Part 1: 3–130, Part 2: Plates.
 39. Golonka J., Krobicki M. Upwelling regime in the Carpathian Tethys: a Jurassic − Cretaceous paleogeographic and paleoclimatic perspective / J. Golonka, M. Krobicki // Geologogical Quarterly, 2001, 45(1). – P. 15–32.
 40. Golonka J., Ross M. I., Scotese C. R. Paleogeographic and paleoclimatic modelling maps. – 351, 2003.
 41. Hac B. U. Chronology of fluctuating sea level since the Triassic / B. U. Hac, J. Hardenbol, P. R. Vail // Science. – 1987, Vol. 235, № 4793. – P. 1156–1167.
 42. Microfossil assemblages and the Cenomanian-Turonian (Late Cretaceous) oceanic anoxic event / J. Jarvis, G. A. Carson, M. K. Cooper et. al. // Cretaceous Research, 1988, Vol. 9, Nо 1. – P. 3–103.
 43. Kempe S. Аlkalinity: the link between anaerobic basins and shallow water carbonates / S. Kempe // Naturwissenshaften. – 1990. – 77, № 9. – P. 426–427.
 44. Misik M. Microfacies of the Mezozoic and Tertiary Limestones of the West Carpathians / M. Misik. – Vied. Bratislava : Vyd. Slov. Akad., 1966. – 269 p.
 45. Neagu Th. Stratigrafia depozitelor neojurasice si eocretacice din Dobrogea de sud / Th. Neagu, O. Dragastan // St. cerc. Geol., Geofiz., Geogr., Ceologie. – Bucuresti, 1984. – T. 29. – Nr. 1. – P. 80–87.
 46. Oszczypko N. Rozwój paleotektoniczny basenów Karpat Zewnętrznych i pienińskiego pasa skałkowego / N. Oszczypko, A. Uchman, E. Malata. – Kraków, 2006. – 199 s.
 47. Paleogeographie des Albs auf dem westlichen Territorium des europeischen Teils der UdSSR – Zeitschrift angewandte Geologie – Berlin : Zentrales Geologiches Institut, 1978, band 24, heft 11, p. 451–456.
 48. Peri-Tethys paleogeographical atlas / J. Dercourt, M. Gaetani, B. Vrielynck et al. – 2000. – P. 24.
 49. Porębski S. I. Šrodowisko depozycyjne sukcеsij nadewaporatowej w rejone Kraków Brztsko (Zapadlisko Przedkarpackie) / S. I. Porębski // Prace Paňstwowego Inst-ty Gelogicznego, CLXVIII, 1999. – P. 97–118.
 50. Schlanger S. O. High frequency sea level fluctuations in Cretaceous time – an emerging geophysical problem / S. O. Schlanger // Mezozoic and Cenozoic oceans. – Washington (D. C.) Boulder (Colo). – 1986. – P. 61–74.
 51. Schlanger S. O. Cretaceous oceanic anoxic events: causes and consequences / S. O. Schlanger, H. C. Jenkyns // Geologie en Mijnbouw. – 1976. – Vol. 55, No 3–4. – P. 179–184.
 52. Smith A. G. Phanerozoic wirld maps in organisms and continents through time / A. G. Smith, J. C. Briden, G. E. Drewry // Paleont. Assoc. London Spec. Papers in Paleontology. – 1973. – Vol. 12.
 53. Studiul microfacial al depozitelor cretacice din platforma Moldoveneasca si depresiunea Birladului / Costea I., Vinogradov C., Comsa Doina // St. cerc. Geol., Geofiz., Geogr., Ceologie. – Bucuresti, 1981. – T. 26. – Nr. 2. – P. 257–292.
 54. The Black Sea basins structure and history: New model based on new deep penetration regional seismic data. Part 2: Tectonic history and paleogeography / Anatoly M. Nikishin, Aral Okay, Okan Tüysüz et al. / Marine and Petroleum Geology. – 2014, Р. 1–15.
 55. Global plate motion frames: Toward an unified model / T. H. Torsvik, R. D. Müller, Van Der Voo R., B. Steinberger and C. Gaina // Reviews of Geophysics. – 2008. – № 46. – Р. 1–44.
 56. Vail P. R. Seismic stratigraphy and global changes of sea level / P. R. Vail, R. M. Mitshum, J.R.S. Thompson // Part 4: Global cycles of relative changes of sea level. In: Payton, 1977. – Р. 83–97.
 57. Vinogradov C. Microfaciesuri jurasice superioare din platforma Moesica corelata cu depozite sincrone din zone invecinate / C. Vinogradov, I. Costea, D. Comsa ; St. cerc. Geol., Geofiz., Geogr., Ceologie, T. 23, Nr. 1, P. 65–72. Bucuresti, 1978.
 58. Wyksztalcenie wapieni skalistych Bramy Bolechowickiej: przewodnik sesji terenowych [Pierwszy Polski Kongres Geologiczny](Krakow, 26–28 czerwca 2008) / Red. Grzegorz Haczewski – Krakow, Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. – 120 р.