2-гідроксиетилметакрилат

Селективне видалення ртуті(ІІ) з використанням гідрогелів, приготовлених за допомогою гамма-випромінювання

Для селективного видалення ртуті(II) із використанням випромінювання синтезували гідрогелі 2-гідроксиетилметакрилат (HM) та 2-гідроксиетилметакрилат/акриламід (HM/ACR). Проведено дослідження гідрогелів в процесах набухання, дифузії та зв'язування. Встановлено, що параметри набухання для системи HM/ACR-Hg2+ є вищими, ніж для систем HM-Hg2+. Визначено, що зв'язування ртуті відноситься до C-типу для HM та L-типу для гідрогелів HM/ACR. Параметри зв'язування розраховували за допомогою моделей Фрейндліха, Ленгмюра та Генрі.

ОСОБЛИВОСТІ ОДЕРЖАННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ КОМБІНОВАНИХ ГІДРОГЕЛЕВИХ МЕМБРАН НА ОСНОВІ ПОЛІКАПРОАМІДУ І КОПОЛІМЕРІВ ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНУ

Наведено результати досліджень величини поверхневої адсорбції та міцності під час проривання комбінованих поліамід-гідрогелевих мембран залежно від складу гідрогелевої мембрани-підкладки. Встановлено, що варіювання молекулярної маси ПВП як в структурі кополімеру, так і в модифікувальній суміші, а також часу витримки гідрогелевої плівки у модифікувальному розчині, дають змогу спрямовано регулювати властивості комбінованих мембран, зокрема, їх міцність і проникність.

ЗАКОНОМІРНОСТІ НАСИЧЕННЯ ГІДРОГЕЛЕВИХ ПЛІВОК СПИРТОВИМИ РОЗЧИНАМИ

 Розглянуто результати насичення спиртовими розчинами гідрогелевих плівок на  основі  кополімерів  полівінілпіролідону  з  полі-2-гідроксіетилметакрилатом.  Досліджено вплив  концентрації  етанолу, яка  найчастіше  використовується  для  виготовлення  ліку- вальних  екстрактів  на  основі  лікарських  трав.  Визначено  також  вплив  умов  підготовки зразків на величину поглинання спирто-водної суміші. 

Вплив ультразвуку на закономірності одержання та властивості остеопластичних пористих композитів

Досліджено прищеплену кополімеризацію 2-гідроксіетилметакрилату до полівінілпіролідону у присутності мінеральних наповнювачів (гідроксіапатиту, монтморилоніту і воластоніту) під дією ультразвуку. Встановлено вплив ультразвуку, природи та кількості мінерального наповнювача на швидкість полімеризації і склад кополімерів. Ультразвук суттєво інтенсифікує процес полімеризації та активно впливає на формування складу кополімерів. Під дією його формується пористіша структура композитів навіть без використання спеціальних спінювальних агентів.

ФЕРОМАГНІТНІ ПОЛІМЕРНІ ДИСПЕРСІЇ НА ОСНОВІ МЕТАКРИЛОВИХ ЕСТЕРІВ. ВПЛИВ ПАРАМЕТРА РОЗЧИННОСТІ КОМПОЗИЦІЙ НА ЗАКОНОМІРНОСТІ ОДЕРЖАННЯ

Досліджено  вплив  параметра  розчинності  на  закономірності  одержання  полімерних дисперсій на основі кополімерів 2-гідроксіетилметакрилату та гліцидилметакрилату. Запро- поновано  метод  нуклеаційної  полімеризації  для  одержання  монодисперсних  сферичних матеріалів  мікронного  розміру.  Встановлено  вплив  природи  і  кількості  розчинника  на дисперсні  характеристики полімерних  частинок.  Здійснено  вибір  ефективного  дисперсного середовища  для  полімеризації 2-гідроксіетилметакрилату  та  гліцидилметакрилату.

ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИКИ ПРИЩЕПЛЕНОЇПОЛІМЕРИЗАЦІЇ У ТОНКОМУ ШАРІ 2-ГІДРОКСІЕТИЛМЕТАКРИЛАТУ З ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНОМ

Досліджено кінетику полімеризації 2-гідроксіетилметакрилату з полівінілпіролідоном у тонкому шарі. Встановлені залежності конверсії полімеризації ГЕМА з ПВП у масі та в розчиннику. Побудовані екзотерми реакції (ко)полімеризації в масі. Визначено порядок реакції за ініціатором, мономером і полімером та виведена математична залежність сумарної швидкості прищепленої кополімеризації ГЕМА до ПВП. Визначено залежність кількості ПВП, що приймає участь у реакції прищепленої полімеризації від його концентраціїв композиції, природи та концентрації ініціатора і температури процесу.

ФОРМУВАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ ПЛІВКОВИХ ГІДРОГЕЛЕВИХ МЕМБРАН ІЗ ПОЛІАМІДНИМ ШАРОМ

Полімерні гідрогелі, які близькі до біологічних клітин за фізичним станом, зарекомендували себе ефективними для використання у медицині і фармації. При загальній перспективності їх використання характерною є їхня невисока механічна міцність, що утруднює широке використання гідрогелевих виробів у практиці. Останнім часом зріс інтерес до полімерних гідрогелевих матеріалів, які поруч з гідрофільними і дифузійно-транспортними властивостями володіють високою механічною міцністю в гідратованому стані.

Ефект параметра розчинності у суспензійній полімеризації композицій метакрилових естерів з полівінілпіролідоном

The effect of the solubility parameter on the regularities of the hydrogel suspension obtaining based on the copolymers of 2-hydroxyethyl methacrylate and glіcidil metakrilat with polyvinylpirrolydone is investigated. The influence of the solvent nature on the diffusion processes in the suspension polymerization, the dispersion characteristics of hydrogel particles and kinetics of polymerization is determined.

Possibility of Using Embolizing Preparation Derived from Poly(2-Hydroxyethyl Methacrylate) (Poly-HEMA) for Chemoemobolization

The principal opportunity of uptaking weakly crosslinked hydrogel emboli is shown by Doxorubicin at different temperatures. The optimal process time is 1.5–2.5 h. It is revealed that Doxorubicin is capable to diffuse from a polymeric matrix, having targeted medical effect on surrounding tissue and reducing side impacts on other organs.