акустичний тензор

Пружні властивості порід-колекторів

Одержані пружні постійні пісковиків Волино-Подільського регіону, які свідчать про те, що пруж-на симетрія ромбічна. Досліджені параметри анізотропії порід-колекторів за результатами ультразву-кових вимірювань швидкостей пружних хвиль. Пропонується метод вимірювань параметрів анізотропії швидкостей пружних хвиль для здійснення неруйнівного контролю структури зцементованих пісковиків.