антибактеріальний

Синтез, характеристика, антимікробні дослідження та молекулярний докінг бензооксадіазольних похідних

Синтезовано серію нових 1,2,5-оксадіазольних сполук, отриманих з 4-хлор-7-нітро-бензо 1,2,5-оксадіазолу з використанням різних методик. Отримані похідні охарактеризовані, а їх структури підтверджені за допомогою Фур‘є-спектроскопії та ЯМР-аналізу. Визначено антибактеріальну та протигрибкову активність всіх компонентів щодо чотирьох видів патогенних бактерій: S.aureus, S.epidermidis (як грамнегативні бактерії), E.coli, Klebsiella spp. (як грампозитивні бактерії) та грибка Candida albicans з використанням методу дифузії в агарі.

Антибактеріальні ацетатцелюлозні мікроволокна, що містять похідні комплекси піридину

Синтезовано галідні комплекси піридину (L1) та 2,4-диметилпіридину (L2) типу [ML2X2]. За допомогою Фур’є-спектроскопії та 1Н ЯМР визначено їх характеристику. Ацетатцелюлозні волокна, що містять синтезовані комплекси, були електроспіновані та досліджені з використанням Фур’є-спектроскопії, а їх морфологію визначено за допомогою FE-SEM. Досліджено антибактеріальну активність комплексів та волокон.

Одержання наночастинок срібла стабілізованих твіном плазмохімічним способом: каталітичні та антимікробні властивості

Стабільні наночастинки срібла було синтезовано простим, екологічно чистим, плазмохімічним методом з використанням нейонногенного Твин-80 (поліоксіетилен-(80)-сорбітан моноолеат) як стабілізуючого агента. Досліджено вплив концентрації Твін 80 на ефективність формування наночастинок срібла, їх середній розмір і стабільність. Синтезовані наночастинки срібла проявляють антибактеріальну активність на двох штамах бактерій. Наночастинки срібла показали високу каталітичну активність щодо відновлення п-нітрофенолу (4-НФ) до амінофенолу (4-АФ) у присутності NaBH4.

Плазма-ініційоване одержання покритих пвп наночастинок срібла та їх застосування для очищення води

За допомогою контактної нерівноважної низькотемпературної плазми одержані наночастинки срібла (AgНЧ) із застосуванням полівінілпіролідону (ПВП) як стабілізуючого агенту. Вивчено вплив концентрації ПВП на ефективність формування наночастинок срібла, їх середній розмір та стабільність. Встановлено, що одержані наночастинки срібла проявляють антибактеріальну активність проти двох штамів грам-бактерій. Одержано композитні гранули (AgНЧ-альгінат) з різною концентрацією ПВП для очищення води.

Синтетичний підхід до одержання похідних D-глюкози: спектральний аналіз та антимікробні дослідження

З використанням методу ацілування синтезовано нові похідні метил 4,6-О-(4-метоксібензіліден)--D- глюкопіранозиду. Показано, що метил--D-глюкопіранозид селективно перетворюється на метил 4,6-O-(4-метоксібензіліден)--D- глюкопіранозид за реакцією з 4-метоксибензальдегід диметилформамідом з достатньо непоганим виходом. Використовуючи широкий спектр ацілюючих агентів, одержано ряд 2,3-ді-О-ацильних похідних цього продукту для визначення їх структури. Структуру синтезованих сполук підтверджено методами спектрального і елементного аналізу.