асинхронний двигун

Моделювання режимів системи асинхронних відцентрових агрегатів багатоагрегатної помпової станції з послідовним сполученням помп

На підставі чинних нормативних документів щодо трубопровідного транспорту показано необхідність  системного підходу до вивчення процесів, які відбуваються в технологічних комплексах помпових станцій магістральних трубопроводів та їхніх систем електропостачання. Розроблення ефективних систем керування такими комплексами з метою зменшення енергоспоживання передбачає всебічний аналіз поточних та прогнозування як усталених, так і динамічних режимів шляхом одночасного дослідження їхніх підсистем як єдиного цілого.

Регресійний аналіз працездатності асинхронних електродвигунів на основі методу опорно-векторної класифікаційної машини

Актуальність теми статті полягає в тому, що запропонована методика здійснення регресійного аналізу працездатності асинхронних двигунів є невибагливою до точності вимірювання величин, за якими здійснюється регресійний аналіз, та до об’єму навчальної вибірки, тому вона може знайти застосування у сучасних вбудовуваних системах діагностування.

Дослідження однофазного режиму роботи трифазного асинхронного двигуна

Розглядається проблема розрахунку перехідних процесів в асинхронних двигунах, які живляться від однофазної мережі із конденсаторами в одній фазі. В основу роз- робленого алгоритму покладено математичну модель асинхронного двигуна високого рівня адекватності, в якій враховується явище витіснення струму в стержнях ротора і насичення магнітопроводу.

Математичне моделювання стопорних режимів роботи помпового агрегату стенда для випробування гідравлічної апаратури

Пропонується нелінійна математична модель для дослідження стопорних режимів роботи помпового агрегата випробувального стенда. У модель входить рівняння руху елементів агрегата, а також рівняння електромагнітних явищ в асинхронному двигуні. Сумісне інтегрування одержаної системи диференціальних рівнянь виконано числовим методом. Наведено результати числової реалізації побудованої моделі.

Методика розрахунку асин¬хронних машин з коротко¬замкненим ротором з використанням універсаль¬ного параметричного гене¬ратора скінчено-елементної моделі магнітного поля

Розроблено методику числового аналізу асинхронних машин з короткозамкненим ротором із зубцями довільної форми з використанням універсально параметричного генератора скінченно-елементних моделей магнетного поля. При цьому застосовуються вбудовані математичні програмні пакети з інтегрованою бібліотекою EMLib, розробленою авторами, що використовує динамічні посилання. Параметричний генератор забезпечує створення послідовності моделей асинхронної машини для числового екперименту.

Transient processes in asynchronous electric drive with individual reactive power compensation in case of loss of supply voltage

The article discusses the problem of calculation transient processes in the asynchronous motors with capacitors switched in parallel that work in case of leakage of input voltage. The basis of the algorithm is a mathematical model of asynchronous motor that includes phenomenon of current extrusion in the bars of the rotor and magnetic saturation.

The harmonic field effects in shaded-pole induction motor

The article discusses the problem of calculation transient processes in the asynchronous motors with capacitors switched in parallel that work in case of leakage of input voltage. The basis of the algorithm is a mathematical model of asynchronous motor that includes phenomenon of current extrusion in the bars of the rotor and magnetic saturation

Dynamic and static modes of electric drive of rod deep-well pumping units

The paper considers boundaries of application of static equilibrium equations for exploring the oil pumping unit operation. The effect of crank counterbalance oscillation frequency on the character of the pumping unit full operation cycle and the dynamical component of the torque was studied. The algorithm relies on the mathematical model of the asynchronous motor and pumping unit.

Mathematical model of asynchronous motor taking into account rotor teeth skewV.Gladkyj

A mathematical model for asynchronous motor taking into account rotor teeth skew has been developed. The model is based on magnetic field computation allowing for core saturation and magnetomotive forces spatial harmonics, differential equations algebrization with the g-th order backward differentiation formula and nonlinear algebraic equations system solving with Newton’s method.