автоматизовані системи управління

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ Й ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЛЯ ГРАФІЧНОГО ЛЮДИНО-МАШИННОГО ІНТЕРФЕЙСУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Виз­на­че­но ак­ту­аль­ність про­ана­лі­зо­ва­но та опи­са­но прак­тич­ну ре­алі­за­цію удос­ко­на­ле­но­го ме­то­ду і тех­но­ло­гіч­них за­хи­ще­них за­со­бів сис­те­ми уп­рав­лін­ня лю­ди­но-ма­шин­но­го ін­тер­фейсу ін­фор­ма­ційної сис­те­ми. Вста­нов­ле­но особ­ли­вос­ті прог­рам­них за­со­бів сис­те­ми уп­рав­лін­ня ін­фор­ма­ційної сис­те­ми, по­бу­до­ва­них на під­ста­ві гра­фіч­них еле­мен­тів. Про­ве­де­но по­рів­няль­ний ана­ліз ме­то­дів прак­тич­ної ре­алі­за­ції за­со­бів сис­те­ми уп­рав­лін­ня лю­ди­но-ма­шин­но­го ін­тер­фейсу ін­фор­ма­ційної сис­те­ми.

Теоретико-методологічний аспект забезпечення інформаційної безпеки об'єктів критичної інфраструктури

Розглянуто питання щодо методології забезпечення інформаційної безпеки об'єктів критичної інфраструктури.