УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ Й ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЛЯ ГРАФІЧНОГО ЛЮДИНО-МАШИННОГО ІНТЕРФЕЙСУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

https://doi.org/10.23939/ujit2019.01.041
Надіслано: Вересень 30, 2019
Прийнято: Листопад 20, 2019
1
Національний університет "Львівська політехніка", кафедра автоматизованих систем управління
2
Європейський університет, Львівська філія, кафедра математики та комп'ютерних дисциплін
3
Європейський університет, Львівська філія, кафедра математики та комп'ютерних дисциплін

Виз­на­че­но ак­ту­аль­ність про­ана­лі­зо­ва­но та опи­са­но прак­тич­ну ре­алі­за­цію удос­ко­на­ле­но­го ме­то­ду і тех­но­ло­гіч­них за­хи­ще­них за­со­бів сис­те­ми уп­рав­лін­ня лю­ди­но-ма­шин­но­го ін­тер­фейсу ін­фор­ма­ційної сис­те­ми. Вста­нов­ле­но особ­ли­вос­ті прог­рам­них за­со­бів сис­те­ми уп­рав­лін­ня ін­фор­ма­ційної сис­те­ми, по­бу­до­ва­них на під­ста­ві гра­фіч­них еле­мен­тів. Про­ве­де­но по­рів­няль­ний ана­ліз ме­то­дів прак­тич­ної ре­алі­за­ції за­со­бів сис­те­ми уп­рав­лін­ня лю­ди­но-ма­шин­но­го ін­тер­фейсу ін­фор­ма­ційної сис­те­ми. Виз­на­че­но пе­ре­ва­гу ме­то­дів ав­то­ма­ти­зо­ва­но­го ро­зум­но­го ко­ду­ван­ня з ви­ко­рис­тан­ням спе­ці­аль­но­го прог­рам­но­го за­без­пе­чен­ня над ін­ши­ми ме­то­да­ми про­ек­ту­ван­ня за­со­бів сис­те­ми уп­рав­лін­ня лю­ди­но-ма­шин­но­го ін­тер­фейсу. Опи­са­но особ­ли­вос­ті Q-плат­фор­ми, яка ба­зується на ство­рен­ні і ви­ко­рис­тан­ні гра­фіч­них дво­ви­мір­них QR-ко­дів при прак­тич­ній ре­алі­за­ції за­со­бів сис­те­ми уп­рав­лін­ня лю­ди­но-ма­шин­но­го ін­тер­фейсу. Дос­лі­дже­но та опи­са­но особ­ли­вос­ті прог­рам­но­го за­со­бу Smart Tags ви­роб­ниц­тва BlackBerry Li­mi­ted під час ска­ну­ван­ня, ге­не­ра­ції та по­ши­рен­ня ма­лих да­них у фор­мі штрих-ко­ду, QR-ко­ду і в де­ко­до­ва­ній фор­мі імен файлів, циф­ро­вих пос­лі­дов­нос­тей. Опи­са­но ме­тод прак­тич­ної ре­алі­за­ції за­со­бу уп­рав­лін­ня лю­ди­но-ма­шин­но­го ін­тер­фейсу ін­фор­ма­ційної сис­те­ми. На­ве­де­но ре­зуль­тат прак­тич­ної ре­алі­за­ції фор­ми як за­со­бу уп­рав­лін­ня лю­ди­но-ма­шин­но­го ін­тер­фейсу. Про­тес­то­ва­но ро­бо­ту роз­роб­ле­но­го за­со­бу уп­рав­лін­ня лю­ди­но-ма­шин­но­го ін­тер­фейсу. По­да­но прак­тич­ну ре­алі­за­цію за­хи­ще­но­го за­со­бу уп­рав­лін­ня ін­фор­ма­ційної сис­те­ми з еле­мен­том за­хи­ще­но­го уп­рав­лін­ня дос­ту­пом до да­них, що збе­рі­га­ють­ся від­да­ле­но. Дос­лі­дже­но мож­ли­вість крос-плат­фор­мної пе­ре­но­си­мос­ті роз­роб­ле­них гра­фіч­них форм у скла­ді ЛМІ та ко­ду у се­ре­до­ви­щі таб­лич­но­го про­це­со­ра MS Of­fi­ce Ex­cel під уп­рав­лін­ням різ­них опе­ра­ційних сис­тем сі­мей­ства Mic­ro­soft Win­dows. Роз­гля­ну­то пер­спек­тив­ні нап­рям­ки роз­вит­ку про­ек­ту­ван­ня за­хи­ще­них ді­ало­го­вих за­со­бів ін­фор­ма­ційних сис­тем.

 1. AU­TO-ID TOP. (2019). Softwa­re. Ret­ri­eved from: https://www.denso-wave.com/en/adcd/product/software/
 2. BlackBerry World. (2019). Smart Tags. Ret­ri­eved from: https://appworld.blackberry.com/webstore/content/27686824/
 3. Cre­ate Yo­ur QR Co­de For Free. (2019). Track Cam­pa­ign Per­for­man­ce. Ret­ri­eved from: http://www.qrcode.com/en/about/
 4. Du­buk, V. I. (2014). The fe­atu­res of bu­il­ding of mat­he­ma­ti­cal mo­dels of pro­ces­ses with using of softwa­re systems with ele­ments of ar­ti­fi­ci­al in­tel­li­gen­ce. Mo­dern in­for­ma­ti­on techno­lo­gi­es in Eco­no­mics, Ma­na­ge­ment and Edu­ca­ti­on (СІ­ТЕМ-2014): Proc. IV All Uk­ra­ini­an. Sc.-Pr. Con­fe­ren­ce, Lviv, 20.03.2014 p. Lviv: Lviv Branch of Eu­ro­pe­an Uni­ver­sity, (pp. 90–94). [In Uk­ra­ini­an].
 5. Du­buk, V. I., & Chornyj, М. V. (2018a). The ela­bo­ra­ti­on of control ele­ments of hu­man-mac­hi­ne in­ter­fa­ce of in­for­ma­ti­on system with wi­se-co­ding using. Mo­dern in­for­ma­ti­on techno­lo­gi­es in Eco­no­mics, Ma­na­ge­ment and Edu­ca­ti­on (СІ­ТЕМ-2018): Proc. IX All Uk­ra­ini­an. Sc.-Pr. Con­fe­ren­ce, Lviv, 29.11.2018 p. Lviv: Lviv Branch of Eu­ro­pe­an Uni­ver­sity, (pp. 100–107). [In Uk­ra­ini­an].
 6. Du­buk, V. I., & Chornyj, М. V. (2018b). The softwa­re ela­bo­ra­ti­on with grap­hi­cal hu­man-mac­hi­ne in­ter­fa­ce in in­for­ma­ti­on-analyti­cal system of po­wer electric mar­ket es­ti­ma­ti­on. Mo­del­ling and in­for­ma­ti­on techno­lo­gi­es. Proc. Sc. Pap. IPMPE NAS Uk­ra­ine, (Vol. 82). Кyiv, (pp. 33–40). [In Uk­ra­ini­an].
 7. Du­buk, V. I., & Kot­sun, V. І. (2016). The fe­atu­res of softwa­re ela­bo­ra­ti­on for imi­ta­ti­onal mo­del­ling of work of lo­gi­cal de­vi­ces of in­for­ma­ti­on system. Mo­dern in­for­ma­ti­on techno­lo­gi­es in Eco­no­mics, Ma­na­ge­ment and Edu­ca­ti­on (СІ­ТЕМ-2016): Proc. VII All Uk­ra­ini­an. Sc.-Pr. Con­fe­ren­ce, Lviv, 8.12.2016 р. Lviv: Lviv Branch of Eu­ro­pe­an Uni­ver­sity, (pp. 59–62). [In Uk­ra­ini­an].
 8. Du­buk, V. I., & Kot­sun, V. І. (2017). The fe­atu­res of hu­man-mac­hi­ne in­ter­fa­ce ela­bo­ra­ti­on of softwa­re for au­to­ma­ted da­ta analysis. The­ory and prac­ti­ce of mo­dern sci­en­ce (p.ІІІ): Proc. ІІ In­ter­na­ti­onal Sc.-Pr. Con­fe­ren­ce, Kyiv, 15-16.06.2017 р. Kyiv: In­ter­na­ti­onal Cen­ter of Sci­en­ti­fic Re­se­arch, (pp. 40–43). [In Uk­ra­ini­an].
 9. Du­buk, V. I., Chornyj, М. V., & Chornyj, V. М. (2017a). The fe­atu­res of softwa­re ela­bo­ra­ti­on with grap­hi­cal hu­man-mac­hi­ne in­ter­fa­ce for analysis of small da­ta. Mo­dern in­for­ma­ti­on techno­lo­gi­es in Eco­no­mics, Ma­na­ge­ment and Edu­ca­ti­on (СІ­ТЕМ-2017): Proc. VIІI All Uk­ra­ini­an. Sc.-Pr. Con­fe­ren­ce, Lviv, 30.11.2017 р. Lviv: Lviv Branch of Eu­ro­pe­an Uni­ver­sity, (pp. 81–84). [In Uk­ra­ini­an].
 10. Du­buk, V. I., Chornyj, М. V., & Chornyj, V. М. (2017b). The fe­atu­res of softwa­re ela­bo­ra­ti­on with grap­hi­cal hu­man-mac­hi­ne in­ter­fa­ce for mar­ket of ser­vi­ces es­ti­ma­ti­on. Techni­cal news, 1(45), 2(46), 100–102. [In Uk­ra­ini­an].
 11. Du­buk, V. I., Chornyj, М. V., & Ho­manchuk, B. B. (2018). The fe­atu­res of softwa­re ela­bo­ra­ti­on with grap­hi­cal hu­man-mac­hi­ne in­ter­fa­ce for es­ti­ma­ti­on of ex­port costs of electric po­wer. In­for­ma­ti­on techno­lo­gi­es in eco­nomy, ma­na­ge­ment and bu­si­ness. Prob­lems of sci­en­ce, prac­ti­ce and edu­ca­ti­on. Proc. ХХІV Int. Sc.-Pr. Con­fe­ren­ce, Kyiv, 20.11.2018 p. Ed. bo­ard: І. І. Tymos­hen­ko and oth. Kyiv: Eu­ro­pe­an Uni­ver­sity, (pp. 41–44). [In Uk­ra­ini­an].
 12. Du­buk, V. I., Kot­sun, V. І., & Chornyj, М. V. (2019a). The ela­bo­ra­ti­on of grap­hi­cal hu­man-mac­hi­ne in­ter­fa­ce for au­to­ma­ted control system of electric po­wer supply. Int. sci­en­ti­fic In­ter­net-Con­fe­ren­ce "In­for­ma­ti­on So­ci­ety: techno­lo­gi­cal, eco­no­mi­cal and techni­cal fe­atu­res of stan­ding". Proc. of the­sis, (Vol. 35), Ter­no­pil, 5 Feb. 2019. Ter­no­pil, (pp. 9 –11). [In Uk­ra­ini­an].
 13. Du­buk, V. I., Kot­sun, V. І., & Chornyj, М. V. (2019b). The ela­bo­ra­ti­on of se­cu­red control to­ols of grap­hi­cal hu­man-mac­hi­ne in­ter­fa­ce of in­for­ma­ti­on system. Int. sci­en­ti­fic In­ter­net-Con­fe­ren­ce "In­for­ma­ti­on So­ci­ety: techno­lo­gi­cal, eco­no­mi­cal and techni­cal fe­atu­res of stan­ding". Proc. of the­sis, (Vol. 37), Ter­no­pil, 2 Ap­ril 2019. Ter­no­pil, (pp. 16–19). [In Uk­ra­ini­an].
 14. Ge­isel, W. A. (1990). Tu­to­ri­al on Re­ed–So­lo­mon Er­ror Cor­rec­ti­on Co­ding (PDF). Techni­cal Me­mo­ran­dum, NA­SA, Au­gust 1990, TM-102162
 15. Ge­ne­ra­ting a QR co­de. (2019). Po­int for ge­ne­ra­ting a WR co­de. Ret­ri­eved from: http://www.qrcode.com/en/howto/generate.html
 16. Gryciuk, Yu. I., & Sivec, O. O. (2016). Ground of reasonable sufficientness of structure of the system of defence of informative resources of enterprise. Scientific Bulletin of UNFU, 26(7), 378–388. https://doi.org/10.15421/40260759. [In Ukrainian].
 17. Pro­tec­ting Our World. (2019). Se­cu­ring Yo­ur Fu­tu­re. Ret­ri­eved from: https://www.blackberry.com/en
 18. Q plat­form. (2019). A clo­ud ser­ver that ge­ne­ra­tes, re­ads, and logs QR Co­de. Ret­ri­eved from: https://www.denso-wave.com/en/system/qr/product/pratform.html
 19. QR Co­de. (2019). What is QR Co­de Mo­del 1 & Mo­del 2. Ret­ri­eved from: http://www.qrcode.com/en/codes/model12.html
 20. Re­ed, I. S., & Chen, X. (1999). Er­ror-Control Co­ding for Da­ta Net­works, Bos­ton, MA: Klu­wer Aca­de­mic Pub­lis­hers, 324 p.
 21. Re­ed, I. S., & So­lo­mon, G. (1960). Polyno­mi­al Co­des over Cer­ta­in Fi­ni­te Fi­elds. Jo­ur­nal of the So­ci­ety for In­dustri­al and Appli­ed Mat­he­ma­tics (SI­AM), 8(2), 300–304.
 22. SQRC. (2019). A single co­de car­ri­es two types of da­ta: pub­lic and pri­va­te. Ret­ri­eved from: https://www.denso-wave.com/en/system/qr/product/sqrc.html