базисна вейвлет- функція

Широкосмугове опрацювання сигналів систем охорони

Розроблено нові ефективні підходи щодо опрацювання відбитих сигналів систем охорони для забезпечення ними високої завадостійкості та достовірності виявлення рухомих об’єктів. Досліджено процес перетворення широкосмугових сигналів охорон- них систем безпосередньо у часо-частотній (wawelet) області для різних базисних функцій, глибин декомпозиції та рівнів шумів, що дало змогу розробити рекомендації для вибору найефективнішого варіанта опрацювання таких сигналів.