Широкосмугове опрацювання сигналів систем охорони

Authors: 

Тишик І. Я.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра захисту інформації

Розроблено нові ефективні підходи щодо опрацювання відбитих сигналів систем охорони для забезпечення ними високої завадостійкості та достовірності виявлення рухомих об’єктів. Досліджено процес перетворення широкосмугових сигналів охорон- них систем безпосередньо у часо-частотній (wawelet) області для різних базисних функцій, глибин декомпозиції та рівнів шумів, що дало змогу розробити рекомендації для вибору найефективнішого варіанта опрацювання таких сигналів.

1. Куликов Е. И., Трифонов А. П. Оценка параметров сигналов на фоне помех. − М.: Сов. радио, 1978. – 296 с. 2. Тихонов В. И. Оптимальный приём сигналов. − М.: Радио и связь, 1983. – 320 с. 3. Тихонов В. И., Харисов В. Н. Статистический анализ и синтез радиотехнических устройств и систем. − М.: Радио и связь, 1991. – 608 с. 4. Ермолов Р. С. Цифровые частотомеры. − Л.: Энергия, 1973. – 152 с. 5. Аппаратура для частотных и временных измерений / Под ред. А. П. Горшкова. − М.: Сов. радио, 1971. – 336 с. 6. Наконечний А. Й. Покращення точності приладів вимірювання параметрів руху на основі малохвильового перетворення сигналів / А. Й. Наконечний, І. Я. Тишик // Збірник наукових праць Української академії друкарства “Комп’ютерні технології друкарства”. – 2002. – № 5, 6. – С. 145–149. 7. Тишик І. Я. Покращання інформативності вимірювачів параметрів руху об’єктів / А. Й. Наконечний, І. Я. Тишик // Збірник наукових праць Української академії друкарства “Комп’ютерні технології друкарства”. – 2007. – № 18. – С. 146–152. 8. Тишик І. Я. Комп’ютеризовані засоби оцінювання параметрів руху об’єктів на основі малохвильового (вейвлет) перетворення сигналів зондування: дис. … канд. техн. наук 05.13.05 / Іван Ярославович Тишик. – Л., 2014. – 256 с. 9. Тишик І.Я. Виявлення та локалізація короткотривалих радіоімпульсних сигналів з використанням малохвильового (вейвлет) перетворення / І. Я. Тишик // Вісн. Нац. ун-ту “Львів. політехніка”. “Комп'ют. системи та мережі”. – 2009. – № 658. – С. 128–132. 10. Тишик І. Я. Моделювання процесу опрацювання зондованих широкосмугових сигналів вейвлет-перетворенням / І. Я. Тишик // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”: Автоматика, вимірювання та керування. – 2010. – № 665. – С. 117–122. 11. Тишик І. Я., Совин Я. Р. Підвищення завадостійкості радіохвильових охоронних систем сигналізації. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: “Автоматика, вимірювання та керування”. № 695, 2011. – С. 95–100. 12. Тишик І. Я. Підвищення достовірності виявлення рухомих об’єктів охоронними системами / І. Я. Тишик // Матеріали І Міжнародної науково-технічної конференції “Захист інформації і безпека інформаційних систем”, 31 травня – 1 червня 2012, с.164. 13. Тишик І. Я., Совин Я. Р. Підвищення достовірності виявлення рухомих об’єктів охоронними системами // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”: “Автоматика, вимірювання та керування”. 2012. – № 741. – С. 95–100.