biological treatment

СHOICE OF THE EFFICIENT FLOW DIAGRAM OF BIOLOGICAL WASTEWATER TREATMENT AT MUNICIPAL WASTEWATER TREATMENT PLANTS

The possibility of increasing the efficiency of municipal wastewater treatment plant (WWTP) operation by changing the flow diagram of biological wastewater treatment in aeration tanks at minimum expenses for their reconstruction is shown in the paper on the example of one of the regional centres of Ukraine. The technology of nitri-denitrification of wastewater according to the flow diagram of the two-stage modified Ludzak-Ettinger process is offered for the considered conditions.

ЗАСТОСУВАННЯ ANNOMOX ПРОЦЕСУ ДЛЯ БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ВОД

Серед точкових джерел забруднення водного середовища муніципальними стічними водами є одним із найвагоміших. На сьогоднішній час, більшість каналізаційних очисних споруд в Україні відпрацювала термін амортизації. У результаті велику кількість станцій очищення виведено з експлуатації і стічні води потрапляють у довкілля  неочищеними, що викликає серйозне занепокоєння, адже вони становлять потенційну загрозу для здоров’я та життя людей.

Застосування anammox-процесу для очищення стічних вод від сполук азоту

In this paper the efficiency of ANAMMOX-process use for sewage treatment from nitrogen-containing compounds was investigated. The conditions for promoting the efficient passage of the studied process and the methods of investigation of the anaerobic ammonium oxidation – ANAMMOX were presented. Досліджена ефективність застосування ANAMMOX-процесу для очищення стоків від азотовмісних сполук. Наведені умови, що сприяють ефективному проходженню досліджуваного процессу, та методи, за допомогою яких проводилось вивчення анаеробного  окиснення амонію – ANAMMOX .