часовий ряд

Mathematical modeling and statistical analysis of Moroccan mean annual rainfall using EXPAR processes

In this work, we propose a study of the mean annual rainfall time series in order to evaluate the climate changes pattern over time.  If the analysis of this time series is carried out correctly, it can contribute to improve planning and policy development.  That is why we consider the problem of mathematical modeling and analysis of the mean annual rainfall of Morocco between 1901 and 2020 using descriptive statistics, structure changes analysis, spectral analysis and a nonlinear Exponential Autoregressive (EXPAR) processes to reproduce the behavior of this time series

Розроблення програмного та алгоритмічного забезпечення для прогнозування курсу криптовалют з використанням методів фрактального аналізу

У роботі створено програмне та алгоритмічне забезпечення для моделювання та прогнозування криптовалюти Bitcoin з використанням фрактальної моделі ARFIMA (AutoRegressive Fractionally Integrated Moving Average). Проведено аналіз моделей прогнозування часових рядів (авторегресійні, фрактальні).  Також  проведено   підбір найбільш відповідних параметрів обраної фрактальної моделі для максимізації точності з огляду на метрику RMSE. Проаналізовані ряди на наявність тренду, сезонності, білого шуму, нестаціонарності та довготривалої пам’яті.

Тенденції горизонтальних і вертикальних зміщень кори на основі даних міжнародних служб GNSS: приклад Нової Зеландії

Часові ряди координат п’яти постійних станцій Міжнародної служби GNSS (IGS), розташованих у Новій Зеландії, були проаналізовані щодо їх річного переміщення з 2009 по 2018 роки. Необроблені дані у формі файлів Receiver Independence Exchange (RINEX) були взяті з бази даних IGS і процесів за допомогою служби онлайн-обробки AUSPOS. Використовуючи часові ряди координат, були розраховані швидкості горизонтального та вертикального зміщення за десятирічний період дослідження.

Інформаційна технологія прогнозування фінансових результатів страхових компаній

Використано економетричні екстраполяційні методи дослідження. Проаналізовано наукові роботи, пов'язані з екстраполяційними методами прогнозування часових рядів. Проаналізовано динаміку формування фінансових результатів страхових компаній України за видами їх діяльності. Визначено основні чинники, що визначають результативність. З'ясовано, що найбільш раціональним підходом до короткотермінованого прогнозування фінансових результатів страховиків є застосування експоненційного згладжування. Вибрано оптимальні параметри для моделі експоненційного згладжування методом на сітці.

Інформаційна технологія для прогнозування часових рядів методом синтезу прогнозної схеми

Розроблено інформаційну технологію прогнозування на підставі часових рядів. З'ясовано, що актуальною є розробка нових моделей і методів прогнозування для покращення якості прогнозу. В основу інформаційної технології покладено еволюційний метод синтезу прогнозної схеми на підставі базових прогнозних моделей. Обраний метод дає змогу вносити в розгляд будь-яку кількість прогнозних моделей, які можуть належати до різних класів. Для заданого часового ряду, шляхом знаходження розв'язку оптимізаційної задачі, обчислено вагові коефіцієнти, з якими моделі входять в результуючу прогнозну схему.

Система проведення аналізу, дослідження та передбачення подій у послідовностях даних дискретного часу

У роботі розроблено програмне забезпечення для передбачення за допомогою часових рядів за допомогою мови програмування Python. Для розроблення системи було використано модель SARIMA.

НАВЧАННЯ КОМБІНОВАНОЇ МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ ЧАСОВИХ РЯДІВ

Розроблено метод побудови комбінованої моделі прогнозування часових рядів на підставі базових моделей про­гно­зування. Множина базових моделей є динамічною, тобто у цю множину можуть вноситися нові моделі прогнозування, можуть видалятися моделі залежно від властивостей часових рядів. Для синтезу комбінованої моделі прогнозування часових рядів з заданим кроком прогнозу на початку визначається оптимальний крок передісторії.

A novel computation for predicting time series using fuzzy logical distance connectivity function and visibility graph theory

The visibility graph is a set of locations that lie in a line that can be interpreted as a graph-theoretical representation of a time series, while the fuzzy graph speaks about the connection between the lines by accurately demonstrating the level of the connection between the objects of a given set.  Many graphs do not show proper previous values.  Even knowing the previous values of times series,  prediction of the future values will not be accurate.  Therefore, to find the real values exactly, this paper introduces the Visibility graph by time series values $(x_{t},y

Відновлення пропусків в результатах тестування та ідентифікації операторського персоналу

Розглянуто завдання відновлення пропущених значень у результатах тестування реципієнтів, поданих часовими рядами. Як експериментальні дані наведено штучні часові ряди із пропущеними значеннями. Ефективність відновлення оцінюється відносною похибкою відновленого значення. Наведено приклади відновлення пропусків у таблиці часових рядів та в індивідуальному часовому ряді. Використано прості методи заміни пропуску середнім, зваженим середнім та медіаною.

Побудова рекурентних діаграм коротких часових рядів засобами MS Excel

Розкрито поняття рекурентної діаграми як матриці близькості між зображальними точками фазового портрета на фазовій площині для коротких часових рядів. Наведено формули побудови рекурентних діаграм та результати застосування запропонованого методу побудови рекурентних діаграм у середовищі табличного процесора MS Exсel. Як ілюстративний матеріал використано три типи сигналів: гармонічний, меандр і трикутний та ці самі сигнали з накладеним на них рівномірно розподіленим шумом.