coordinate systems

Розрахунок електромагнітних процесів турбогенератора з еквівалентними зубцевими зонами статора і ротора в режимі неробочого ходу

На основі рівнянь Максвелла в потенціалах проведено розрахунок електромагнітних процесів у рухомих і нерухомих зонах поперечного перерізу турбогенератора у перетвореній і фізичній системах координат для режиму неробочого ходу. Показано, що використання методу еквівалентування зуб­цевих зон пристрою суцільними анізотропними середовищами та нехтування систем координат, у яких розглядається процес у польових математичних мо­­делях, приводить до спотворення реальних елек­тро­магнітних явищ.

Проблема оцінки деформованого стану земної поверхні за геодезичними даними

Проаналізовано сутність оцінки деформацій земної поверхні за геодезичними даними та методів вирішення цієї проблеми в сучасних геодинамічних дослідженнях. Обґрунтовано необхідність вдоско-налення чинних методів опрацювання даних. Запропоновано альтернативний підхід до вирішення проблеми на основі теорії відображення поверхонь і шляхи його впровадження.