Проблема оцінки деформованого стану земної поверхні за геодезичними даними

2013;
: стр. 5-10
https://doi.org/10.23939/jgd2013.01.005
Надіслано: Червень 04, 2013
1
Національний університет водного господарства та природокористування
2
Національний університет водного господарства та природокористування
3
Національний Університет "Львівська політехніка"; Національний університет водного господарства та природокористування

Проаналізовано сутність оцінки деформацій земної поверхні за геодезичними даними та методів вирішення цієї проблеми в сучасних геодинамічних дослідженнях. Обґрунтовано необхідність вдоско-налення чинних методів опрацювання даних. Запропоновано альтернативний підхід до вирішення проблеми на основі теорії відображення поверхонь і шляхи його впровадження.

 1. Войтенко С., Учитель И., Ярошенко В. и др. Клас-сификация геодинамических движений гло-бального масштаба // Сучасні досягнення гео­дезичної науки та виробництва. – Львів. – 2008. – № 1(15). – С. 313–319.
 2. Есиков Н.П. Тектонофизические аспекты анализа современных движений земной поверхности. – Новосибирск: Наука, 1979. – 173 с.
 3. Каган В.Ф. Основы теории поверхностей в тен-зорном изложении. – Ч. 1, 2. – М.–Л.: ГИТТЛ, 1947–1948. – 919 с.
 4. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Механика сплошных сред. – М.: Гостехиздат, 1953. – 788 с.
 5. Мазмишвили А.И. Способ наименьших квадратов. – М.: Недра, 1968. – 440 с.
 6. Марченко О., Третяк К., Кульчицький А. та ін. До­слідження гравітаційного поля, топографії океа­ну та рухів земної кори в регіоні Антарктики. – Львів: Львівська політехніка, 2012. – 308 с.
 7. Мещеряков Г.А. Теоретические основы математи-ческой картографии. – М.: Недра, 1968. – 160 с.
 8. Норден А.П. Теория поверхностей. – М.: ГИТТЛ, 1956. – 261 с.
 9. Оден Дж. Конечные элементы в нелинейной меха-нике сплошных сред. – М.: Мир, 1976. – 465 с.
 10. Рашевский П.К. Курс дифференциальной геомет­рии. – М.–Л.: ГИТТЛ, 1950. – 428 с.
 11. Тадеев А.А. О картографическом смысле инвари-антных характеристик деформации земной по­верхности // Геодезия, картография и аэрофо­тосъемка. – 1986. – № 43. – С. 117–121.
 12. Фиников С.П. Проективно-дифференциальная гео-метрия. – М.-Л.: ОНТИ, 1937. – 265 с.