ДФПГ

QSAR аналіз деяких тіазоло[4,5-b]піридинів як нових антиоксидантних агентів: вплив деяких параметрів молекулярної будови сполук на зростання їх активності

Визначено антиоксидантну активність синтезованих похідних 5,7-диметил-тіазоло[4,5-b]піридин-2-ону, що містять замісники різної природи у 3-му та 6-му положеннях базового гетероциклу. Антиоксидантну активність сполук досліджували in vitro, визначаючи зменшення концентрації вільного радикалу 2,2-дифеніл-1-пікрилгідразилу. Для виборки з 19 похідних було проведено кореляційний аналіз залежності їх антиоксидантної активності від різних типів молекулярних дескрипторів.