дисперсія

ОСОБЛИВОСТІ ОДЕРЖАННЯ ДИСПЕРСІЙ ПОЛІАКРИЛАМІДНИХ ГІДРОГЕЛІВ, НАПОВНЕНИХ МАГНЕТИТОМ

Магнітні гідрогелі утворюють клас м'яких матеріалів з керованими властивостями, які привертають велику увагу завдяки їх застосуванню в біомедичній інженерії, включаючи інженерію тканин, доставку і вивільнення лікарських засобів, іммобілізацію ферментів і терапію раку.

ЗАЛЕЖНІСТЬ ДИСПЕРСІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАННЯ ВІД ТРИВАЛОСТІ ВИМІРЮВАНЬ

Наведено  результати  статистичних  вимірювань  електричного  опору  металоплівкового  резистора. Статистичні  вимірювання  подано  у  вигляді  N  вимірювань,  здійснених  через  однакові  проміжки  часу  Δt   протягом загального  часу  вимірювання  T.  Отримана  залежність  стандартного  відхилення  результатів  вимірювання  від   N підтверджує результати інших досліджень: зі зростанням N – зі збільшенням часу вимірювання T – дисперсія результатів вимірювання  перестає  зменшуватись.

Вплив стану досліджуваної системи на дисперсію рівноточних вимірювань

Наведено результати рівноточних вимірювань електричного опору двох однотипних вимірювальних котушок опору за припущення, що різниця між дисперсіями (середньоквадратичними відхиленнями) номіналу досліджуваних котушок є наслідком їх нерівноважного стану. Визначено енергетичний спектр флуктуацій номіналу досліджуваних котушок, за яким визначено діапазон частот, у межах якого зміни енергетичного спектра мінімальні.

Поліестери n-стеарил глутамінової кислоти та діолів для створення самостабілізованих дисперсних систем

The factors which allow obtaining stable polymer dispersions in the water of new amphiphilic polyesters based on the polyeterdiols as hydrophilic blocks and N-acylderivatives of glutamic acid as lipophilic blocks were proved. The dependence of the stability of the obtained dispersions on the macromolecule structure and polyoxyethylene fragment molecular mass in its structure was established. The macromolecules of new pseudo-poly(amino acid) according to their colloidal, chemical and biomedical parameters can be used for polymer systems shipping  design of therapeutic means.

Створення композицій гідрогелів як матриць для трансдермальних систем доставки ліків

The possibility of formation of hydrogel compositions based on the reinforced crosslinked polyacrylamide filled with amphiphilic polyesterether nanoparticles for transdermal drug delivery systems is shown. Показана можливість створення гідрогелевих композицій на основі армованого перехреснозшитого поліакриламіду, наповненого наночастинками амфіфільного поліестеретеру, для трансдермальних засобів доставки ліків.

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ

Узагальнено підходи щодо формування сутності, класифікаційних ознак інвестиційних ризиків та методів їх оцінювання. Обґрунтовано основні складові сутності інвестиційного ризику як економічної категорії. Проаналізовано основні методи оцінювання інвестиційних ризиків. Особливу увагу приділено інтуїтивній складовій процесу прийняття інвестиційних рішень. Виокремлено основні чинники, що впливають на вибір методів аналізування інвестиційних ризиків. Узагальнено основні показники, що використовуються для оцінювання можливого розміру фінансових втрат від інвестиційної діяльності.