дизельне паливо

Вивчення хімізму процесу оксидаційної десульфуризації високосірчистої прямогонної нафтової фракції

Проаналізовано хімізм процесу некаталітичного оксидаційного знесірчення дистилятних нафтових фракцій. Проведено дослідження характеристик високосірчистої прямогонної дизельного фракції вузького складу (593–623 К) до і після окиснення повітрям за 453–493 К та тиску 3,0 МПа. Визначено груповий склад сірчистих сполук у фракції вихідної сировини. Показано, що прямогонні фракції вихідної сировини можуть також містити сульфоксиди, які є продуктами окиснення сірчаноорганічних сполук і утворюються при зберіганні нафтопродуктів.

Дослідження гідродинамічних параметрів оксидаційного знесірчення прямогонних нафтових фракцій з високим вмістом сірки

Встановлено необхідні гідродинамічні параметри процесу знесірчення прямогонних гасових (SRKF) і дизельних фракцій (SRDF) внаслідок окиснення сірчистих органічних сполук з наступним вилученням продуктів окиснення. Гідродинамічні параметри, які характеризуються лінійною швидкістю руху оксиданту (повітря) та фіктивним часом контакту між оксидантом і сировиною, дають можливість здійснювати процес без перемішування.

СТВОРЕННЯ ОСНОВ БЕЗВІДХОДНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОКИСНЕННЯ ЦИКЛОГЕКСАНУ

Об’єктом даного дослідження є процес окиснення циклогексану. Одним з найбільш проблемних місць в даному процесі є низьке значення конверсії вихідної сировини та невисокі значення селективності за цільовими продуктами при конверсії вище за 4 %. Причиною цього є відсутність сучасних ефективних каталітичних систем, які б могли підвищити названі параметри.  Одними з напрямків вирішення даних проблем є створення технології комплексного використання одержаних продуктів окиснення на основі розроблених нових ефективних каталітичних систем, що дасть змогу підвищити селективність процесу.

Вплив спиртових відходів на якість дизельних палив

The features of adipic acid esterification with 1-butanol in the presence of aluminosilicates activated with sulfuric acid as a catalyst have been studied. The optimal process conditions have been determined. The influence of a heterogeneous catalyst nature on the esterification proceeding has been defined. Досліджено закономірності естерифікації адипінової кислоти 1-бутанолом у при- сутності активованих сульфатною кислотою алюмосилікатів як каталізаторів. Визначено оптимальні умови процесу. Встановлено вплив природи гетерогенного каталізатора на перебіг естерифікації. 

Temperature and water effect on the oxidative desulphurization of straight-run diesel fraction with a high sulphur content

The effect of temperature and water:raw material ratio on the oxidative desulphurization of straight-run diesel fraction 553–623 K has been examined. The optimum values of temperature and diesel fuel:water ratio for the fuel containing 0.87 wt % of sulphuric compounds have been determined.

Investigation of straight-run diesel oil fractions with sulfur high content oxidative desulphurization

The article deals with desulphurization of straight-run diesel fractions by selective oxidation of sulphuric compounds with their further separation. The possibility of commercial diesel fuels production with sulphur content up to 0.2 mas % from straight-run fractions with sulphur content of 0.25–0.67 mas % has been shown.

Удосконалення технологічної схеми переробки іракських нафт

Розроблено технологічну схему переробки нафти, видобутої в Іраку, з врахуванням основних характеристик та фізико-хімічних особливостей цих нафт. Описано основні етапи процесів переробки нафти, а також розраховано матеріальні баланси кожної стадії процесу.

Застосування некаталітичної оксидаційної десульфуризації для одержання дизельних палив з покращеними мастильними властивостями

Здійснено знесірчування дизельних фракцій внаслідок їх окиснення повітрям без каталізаторів за присутності води. Продукти окиснення сірчистих сполук з оксидату вилучали адсорбцією або комбінацією адсорбції та перегонки. Зразки знесірчених дизельних фракцій після оброблення їх лугом аналізували у відповідності до нормативних документів. Порівняно мастильні властивості вихідної сировини (прямогонна дизельна фракція і гідрогенізат), знесірченої прямогонної дизельної фракції (ЗПДФ), гідрогенізату з додатками ЗПДФ, а також двох зразків фр. 553–623 K, очищених за присутності води та без неї.