ентальпія утворення

Thermodynamic properties of 2-methyl-5-phenylfuran-3-carboxylic

The temperature dependence of the saturated vapor pressure and the combustion energy of 2-methyl-5-phenylfuran-3-carboxylic acid were determined by experimental methods. Based on the obtained data, the values of the enthalpies of combustion and formation in the condensed state were calculated. The enthalpy of sublimation was recalculated to 298K. The additive Benson scheme is supplemented with new fragments for calculating the enthalpies of formation in the gaseous state.

Асоціація аніонів 5,5′-дибромо-о-крезолсульфонфталеїну з катіонами барвників у водному розчині

Розглянуто утворення у водному розчині асоціатів між одно- або двозарядними аніонами 5,5′ дибромо-о-крезолсульфонфталеїну й однозарядними катіонами ціанінових барвників (квінальдиновий синій, квінальдиновий червоний). На підставі спектрофотометричних даних проаналізовані значення рівноважних констант асоціації. Напівемпіричним квантовохімічним методом АМ1 визначена енергетика катіон-аніонних взаємодій (стандартна ентальпія утворення іонів та асоціатів) і встановлена ймовірна будова асоціатів.

Термодинамічні властивості естерів 6-метил-2-оксо-4-арил-1,2,3,4-тетрагідропіримідин-5-карбонових кислот

Методом бомбової калориметрії експериментально одержані енергії згоряння естерів: етил 6-метил-2-оксо-4-феніл-1,2,3,4-тетрагідропіримідин-5-карбоксилат; етил 6-метил-4-(4-метилфеніл)- 2-оксо-1,2,3,4-тетрагідропіримідин-5-карбоксилат; етил 4-(4-метоксифеніл)-6-метил-2-оксо-1,2,3,4-тетрагідропіримідин-5-карбоксилат; етил 4-(2-метоксифеніл)-6-метил-2-оксо-1,2,3,4-тетрагідропіримідин-5-карбоксилат. За експериментальними даними розраховані ентальпії згоряння та ентальпії утворення в твердому стані.

ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 5-(2-НІТРОФЕНІЛ)ФУРАН-2-КАРБАЛЬДЕГІДУ ТА ЙОГО ПОХІДНИХ У КОНДЕНСОВАНОМУ СТАНІ

З використанням прецизійного бомбового калориметра спалювання В-08-МА експериментально визначено енергії згорання 5-(2-нітрофеніл)-фуран-2-карбальдегіду, 5-(2-нітро-4-метилфеніл)-фуран-2-карбальдегіду та 5-(2-нітро-4-оксиметилфеніл)-фуран-2-карбальдегіду. На основі отриманих даних розраховані величини ентальпій згорання та утворення речовин в конденсованому стані. Наведено порівняльний аналіз експериментально визначених величин з теоретично розрахованими величинами за адитивними методами розрахунку.

Association of Thymolsulfonephthalein and Cresolsulfonephthalein Anions with Cationic Cyanines in Aqueous Solution

The formation of associates between one- or two-charged anions of sulfonephthalein dyes – thymolsulfonephthalein, cresolsulfonephthalein – and cyanine cations (pinacyanol, quinaldine red) has been considered in aqueous solution. Equilibrium association constants have been determined using spectrophotometric data. By semiempirical methods the enthalpy of formation and the eventual structure of ions and associates have been established.