ентальпія згорання

ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 5-(2-НІТРОФЕНІЛ)ФУРАН-2-КАРБАЛЬДЕГІДУ ТА ЙОГО ПОХІДНИХ У КОНДЕНСОВАНОМУ СТАНІ

З використанням прецизійного бомбового калориметра спалювання В-08-МА експериментально визначено енергії згорання 5-(2-нітрофеніл)-фуран-2-карбальдегіду, 5-(2-нітро-4-метилфеніл)-фуран-2-карбальдегіду та 5-(2-нітро-4-оксиметилфеніл)-фуран-2-карбальдегіду. На основі отриманих даних розраховані величини ентальпій згорання та утворення речовин в конденсованому стані. Наведено порівняльний аналіз експериментально визначених величин з теоретично розрахованими величинами за адитивними методами розрахунку.

ТЕРМОДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 2-ЦІАНО-3-[5-(2-ОКСІ-МЕТИЛ-4-НІТРОФЕНІЛ)-2-ФУРИЛ]-2- ПРОПЕНАМІДУ

2-ціано-3-[5-(2-оксі-метил-4-нітрофеніл)-2-фурил]-2-пропенамід належить до біологічно активних похідних фурану з реакційно-здатними центрами донорного та акцепторного типу, який використовується, як початкова речовина при синтезі лікарських засобів.

Будову речовини підтверджували ЯМР-спектроскопією. Чистоту речовин визначали з використанням системи високоефективного рідинного хроматографа Agilent 1100 HPLC

Термодинамічні характеристики 2-фурил-2-ціано-2-пропенаміда

Методом бомбової калориметрії експериментально визначено стандартну ентальпію згорання для 2-фурил-2-ціано-2-пропенаміда. На основі отриманих даних розраховано ентальпію утворення речовини в конденсованому стані. Ефузійним методом Кнудсена визначено температурну залежність тиску насиченої пари 2-фурил-2-ціано-2-пропенаміда за якою розраховано ентальпія сублімації. Проведено перерахунок ентальпії сублімації на 298К. Розраховано ентальпію утворення речовини в газоподібному стані за даними експериментальних досліджень та за адитивною схемою Бенсона.

Термодинамічні характеристики етил-2-ціано-3-(2-фурил)-2-пропеноата

Вперше для етил-2-ціано-3-(2-фурил)-2-пропеноата за температурними залежностями тисків насиченої пари визначених ефузійним методом Кнудсена пораховано ентальпії фазових переходів (кДж/моль) ΔsubН331,0 = 101,3±5,3; ΔvapН390,6 = = 77,5±3,8. Енергію згорання визначали в прецизійному калориметрі з ізотермічною оболонкою та статичною калориметричною бомбою. Величини енергії згорання UC (298), ентальпії згорання DсН0 298 та утворення DfH0 298 в конденсованому стані відповідно становлять (кДж/моль): –4885,2 ± 6,5; –4889,4 ± 6,5; –331,9 ± 6,5.