гетероцикл

Синтез гетероциклічних халконів димерної структури на основі піридину

Синтезовано три нові гетероциклічні халкони, що містять піридиновий фрагмент. За допомогою ІЧ-спектроскопії, 1Н ЯМР та 13С ЯМР визначено їх хімічну структуру, і встановлено, що вони відносяться до сполук із загальною назвою α,ω-біс{3-(піридин-3-іл)-1-(феніл-4-окси)проп-2-ен-1-он}алкани. Халкони ‒ це димери, що мають симетричну структуру, і відрізняються довжиною алкільного проміжку (CnH2n, де n = 8, 10 або 12).

Cинтез анельованих гетероциклів, що містять p- і n-атоми, на основі похідних 5-аміно-2-метоксикарбонілтіофену

Синтезовані похідні нових біциклічних систем – 1H-тієно[3,2-c][1,5,2]оксазофосфініну і 1,2-дігідротієно[2,3-b][1,4] азафосфініну за реакцією фосфорилювання N-заміщених похідних 2-аміно-5-метоксикарбонілтіофену з трибромідом фосфору(III). Показано, що гетероциклізація може бути проведена в основному середовищі і за м'яких умов. Методами хімічного аналізу, 1H і 31P ЯМР спектроскопії вивчено кінцеві продукти реакції.

Синтез 2-оксо(тіо)-n,4-діарил-1,2,3,4-тетрагідропіримідин-5-карбокситіоамідів

Знайдено, що 2-ацилтіоацетаміди вступають в реакцію Біджинеллі з ароматичними альдегідами і сечовинами/тіосечовинами з утворенням 2-оксо(тіо)-N,4-діарил-1,2,3,4-тетрагідропіримідин-5-карбокситіоамідів. Встановлено, що при дії на них калію гексаціаноферату (ІІІ) в лужному середовищі результатом реакціє є дітіонування з утворенням 2-оксо(тіо)-N,4-діарил-1,2,3,4-тетрагідропіримідин-5-карбоксамідів. Утворення очікуваних 2-оксо(тіо)-N,4-діарил -5-(бензотіазол-2'-іл)-1,2,3,4-тетрагідропіримідинів не відбувається.