глутамінова кислота

Синтез та властивості фосфоровмісних псевдополіамінокислот поліестерного типу на основі n-похідних глутамінової кислоти

Поліфосфоестери (ПФЕ) – це клас полімерів, що володіють високою хімічною функціональністю та здатністю до біологічного розкладання. Синтезовані нові поліфосфоестери на основі глутамінової кислоти за реакцією Стегліха. Розробленийсинтетичнийпідхіддозволяєконтролювати склад і структуру ПФЕ, а отже, їхфізичні та колоїдні властивості. Дослідження солюбілізації та цитотоксичностіinvitro довели потенціал застосування ПФЕ для доставки лікарських препаратів.