гомогенний каталізатор

Оптимізація виробництва біодизелю з козячого жиру в присутності лужних каталізаторів та його комбінування з дизельним паливом

З використанням процесу транс-естерифікації отримано біодизель з козячого жиру в присутності гомогенних каталізаторів, таких як КОН та NaOH. Досліджено вплив таких параметрів як температура, час реакції, відношення метанол/олива, тип і концентрація каталізатора. Встановлено, що максимальний вихід біодизелю (96 та 98 %) був отриманий відповідно з NaOH та KOH, а також визначено оптимальні умови.

Синтез і характеристика нікель(ii) ариліміно піридинових каталізаторів: вплив замісників на структуру поліетилену

Досліджені асиметричні ариліміно піридин Ni(II) каталізатори з різними замісниками, включаючи диізопропіл-, діетил-, флуоро- і хлор-замісники. Досліджено вплив цих замісників і тиску етилену на каталітичну активність, кристалічну структуру, і термічні властивості поліетилену. Показано, що комплекси із заміщеними алкільними групами, які забезпечують підвищену електронну щільність на центрі металу (о-діетил і о-діізопропіл), більш активні в порівнянні з комплексами з електрон-акцепторними замісниками (о-флуоро і о-хлор).