ідеальна кільцева в’язанка

Дослідження та синтез кільцевих монолітних кодів на основі методу твірних елементів

Розроблено новий ефективний метод синтезу монолітних кодів, який ґрунтується на понятті твірного елемента циклічної різницевої множини, що розширює можливості вибору діапазону коду.

The new effective method of synthesis of monolithic codes, which is based on the concept of formative element of cyclic different set which extends possibilities of choice of range of code, is developed

Інформаційно-керівна система видавничих процесів на основі використання багатофакторних планів експерименту

Розглянуто інформаційно-керівну систему видавничих процесів з використанням комбінаторних планів багатофакторного аналізу, оптимізованих за критерієм мінімізації трудомісткості затрат за збереження достатнього рівня ефективності та забезпечення якості видавничої продукції. Показано можливість застосування для побудови оптимальних планів нового класу комбінаторних конфігурацій – ідеальних кільцевих в’язанок.

Синтез завадостійких кодів на основі багатопозиційних ідеальних кільцевих в’язанок

Досліджуються методи побудови завадостійких кодів на основі багатопозиційних комбінаторних конфігурацій з кільцевою структурою типу ідеальних кільцевих в’яза- нок (ІКВ) для створення систем кодування, які виявляють та виправляють помилки, з поліпшеними якісними показниками за потужністю та завадостійкістю. Здійснено порівняльний аналіз параметрів запропонованого коду з параметрами загальновідомих кодів.

Використання лінійок Голомба та ідеальних кільцевих в’язанок для оптимальних відновлюючих систем у розподілених обчисленнях

Розглянуто оптимальні схеми відновлення для розподілених обчислень на основі ідеальних кільцевих в’язанок. Розроблено методику синтезу схем відновлення на основі теорії числових в’язанок, що дає можливість у випадку несправності одного чи більше комп’ютерів рівномірно перерозподіляти навантаження на інші робочі комп’ютери.

Метод та імітаційна модель синтезу баркероподібних кодових послідовностей

З’ясовано, що завадостійкість є однією з істотних характеристик сучасних систем бездротового прийому/передачі даних. Визначено, що задачі управління безпілотними апаратами та мобільними робототехнічними комплексами підвищення завадостійкості каналів передачі даних є актуальною проблемою. Досліджено, що баркероподібні кодові послідовності, на підставі ідеальних кільцевих в'язанок, забезпечують збільшення потужності отриманих послідовностей завдяки оптимізації параметрів використовуваних ідеальних кільцевих в'язанок.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ МОНОЛІТНОГО ТА ЦИКЛІЧНОГО ЗАВАДОСТІЙКИХ КОДІВ

Здійснено порівняльний аналіз ефективності монолітного та циклічного завадостійких кодів, побудованих на "ідеальних кільцевих в'язанках" (ІКВ), які становлять теоретичну основу для синтезу математичної моделі завадостійкого кодування даних, віддзеркалюючи властивості гармонійної розбудови реального простору. ІКВ – це кільцева послідовність цілих додатних чисел, які формують натуральний ряд на їх множині послідовним додаванням останніх.

СИНТЕЗ БАРКЕРОПОДІБНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ З АДАПТАЦІЄЮ ДО ВЕЛИЧИНИ ЗАВАДИ

Вдосконалено метод синтезу завадостійких баркероподібних кодових послідовностей з використанням ідеальних кільцевих в'язанок. Удосконалено метод для швидкого знаходження таких шумоподібних завадостійких кодових послідовностей, які здатні в найбільшому обсязі знаходити і виправляти помилки відповідно до довжини отриманої кодової послідовності. Реалізовано алгоритм для швидкого знаходження таких завадостійких баркероподібних кодових послідовностей, які здатні в найбільшому обсязі знаходити і виправляти помилки відповідно до довжини отриманої кодової послідовності.

Оптимальні коди на векторних комбінаторних конфігураціях

Розглянуто концепцію оптимізації систем кодування на основі векторних комбінаторних конфігурацій, а саме моделей на ідеальних векторних кільцях. Більше того, оптимізація втілена у ці моделі. Метою є поліпшення якісних показників багатовимірних векторних інформаційних технологій і обчислювальних систем стосовно прискорення опрацювання та пересилання векторних даних з автоматичним виправленням помилок і захисту даних від несанкціонованого доступу на основі використання властивостей різноманітності багатовимірних комбінаторних конфігурацій та теорії скінченних циклічних груп.