історіографія

Проблема правового знання та розуміння у філософії ХХ століття

У статті проаналізовано наукові праці вітчизняних та зарубіжних науковців, присвячені проблемам правового знання та розуміння у філософії XX століття. Розглянуто основні теоретико-методологічні підходи, що сформувалися в рамках сучасної філософії щодо вивчення проблеми правового знання та розуміння. Визначено тематичне спрямування робіт, їхні характерні риси та особливості, виокремлено загальні тенденції дослідження. Розкрито найактуальніші на сучасному етапі розвитку науки методи вивчення означеної проблеми.
 

Історіографічний аналіз проблеми інформаційної безпеки на пострадянському просторі

Проаналізовано науковий доробок сучасних українських та закордонних вчених у контексті дослідження різноманітних аспектів інформаційної безпеки. Виявлено, що студіювання інформаційної безпеки суспільства та особистості на пострадянському просторі розпочалось наприкінці 90-х років ХХ ст. В історичному аспекті окреслено проблематику розглянуто вперше.

Problem of legal knowledge and understanding in philosophy ХХ century

The article analyzes the scientific work of domestic and foreign scholars on the problems of legal knowledge and understanding of the philosophy of the XX century. The main theoretical and methodological approaches that have emerged as part of modern philosophy to study the problems of legal knowledge and understanding. Defined thematic orientation work, their characteristics and features, singled out the overall trends research. Exposed the most topical at the present stage of science methods of studying the abovementioned issues.

Historiography research problems of deviant behavior: trends and directions

The article analyzes the scientific work of domestic and foreign scholars dedicated to thehistoriography of deviant behavior of the individual. The main theoretical and methodological approaches that have emerged as part of modern historiography to study the problem. Defined thematic orientation work, their characteristics and features, singled out the overall trends research deviant behavior. Exposed the most topical at the present stage of science methods of studying the abovementioned issues.