Історіографічний аналіз проблеми інформаційної безпеки на пострадянському просторі

2016;
: cc. 37 - 41
Автори:
1
Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

Проаналізовано науковий доробок сучасних українських та закордонних вчених у контексті дослідження різноманітних аспектів інформаційної безпеки. Виявлено, що студіювання інформаційної безпеки суспільства та особистості на пострадянському просторі розпочалось наприкінці 90-х років ХХ ст. В історичному аспекті окреслено проблематику розглянуто вперше.

1. Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 р. «Про Стратегію національної безпеки України» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/287/2015. 2. РНБОУ розглядає питання кібербезпеки та захисту критичної інфраструктури. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.president.gov.ua/news/rnbourozglyadaye-pitannya-kiberbezpeki-.... 3. Зозуля О. С. Науковий дискурс інформаційної безпеки і пріоритетні напрями дослідження в межах спеціальності «Теорія та історія державного управління». [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/2_2015/11.pdf. 4. Гапеєва О. Л. Інформаційна безпека на пострадянському просторі: історико- системний аналіз / О.Л. Гапеєва // Грані: науково- теоретичний альманах. — Дніпропетровськ, 2016. — С. 93–99. 5. Гапеєва О. Діяльність ОДКБ у сфері інформаційної безпеки / О. Л. Гапееєва — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://vim.gov.ua/index.php/uk/ostannij-vipusk. 6. Дементьев С. А. К вопросу о методо- логических основаниях исследования информационной безопасности [Електронний ресурс] / С. Дементьев. — Режим доступу: http://cyberleninka.ru/search#ixzz4Rx7H4rEq. 7. Митрохина Е. Ю. Информационная безопасность личности как социологическая проблема : дисc. ... канд. соц. наук, 20.00.06. — М., 1999. — 156 с. 8. Лызь Н. Информационно-психологическая безопасность в системах безопасности человека и информационной безопасности государства / Н. Лызь, Г. Веселов, А. Лызь // Известия Южного Федерального университета. — № 8 (2014). 9. Макаров В. Е. Политические и социальные аспекты информационной безопасности / В. Е. Макаров. — Таганрог, 2015. — 349 с. 10. Панарин И., Информационная война и мир / И. Панарин, Л. Панарина.— М.: Олма-Пресс, 2003. — 384 с. 11. Брандман Э. М. Глобализация и информационная безопасность общества : монография / Э. М. Брандман ; М-во образования и науки Российской Федерации, Московский гос. обл. ун-т, Тюменский гос. нефтегазовый ин-т, Ямальский нефтегазовый ин-т (фил.). — М. : Изд-во ГПИБ России, 2007. — 173 с. 12. Кормич Борис Анатолійович. Організаційно-правові основи політики інформаційної безпеки України : дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Національний ун-т внутрішніх справ. — Харків, 2004. 13. Максименко Юлія Євгеніївна. Теоретико-правові засади забезпечення інформаційної безпеки України : Дис... канд. юридичих наук: 12.00.01 — 2008. 14. Горбулін В. П. Інформаційні операції та безпека суспільства: загрози, протидія, моделювання : монографія / В. П. Горбулін, О. Г. Додонов, Д. В. Ланде. — К. : Інтертехнологія, 2009. — 164 с. 15. Почепцов Г. Информационная политика и безопасность современных государств. [Электронний ресурс]. — Режим доступу: http://psyfactor.org/psyops/infowar6.htm. 16. Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности о Положении о сотруд- ничестве государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности в сфере обеспечения информационной безопасности [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/997_o16. 17. Законодательство государств- членов Организации Договора о коллективной безопас- ности в сфере обеспечения информационной безопас- ности: опыт, проблемы и перспективы гармонизации : матер. Междунар. науч-практ. конф. (Санкт-Петербург, 28 ноября 2013 года) / под ред. П. П. Рябухина, В. В. Бонду- ровского, Г. И. Перекопского. — СПб. : Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи государств участников СНГ, 2014. — 88 с. 18. ОДКБ и безопасность Евразии [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: http://www.km.ru/spetsproekty/2015/05/18/voennopoliticheskii- blok-nato/758887-odkb-i-bezopasnost-evrazii. 19. Сахинов Э. Академик Игорь Панарин: Только ОДКБ может обеспечить безопасность в Евразии [Електронний ресурс] / Эдуард Сахинов. — Режим доступу: http://noevkovcheg.ru/mag/2013-19/4128.html#ixzz4T8NkY2hn. 20. Ін- формаційна безпека: бібліографія. — [Електронний ре- сурс]. — Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/inf_bibliografia.pdf.