ізотерма

Адсорбція йонів кадмію(ii) модіфікованим композитом з наночастинками нуль-валентного заліза (cns-nzvi): характеристика, кінетика адсорбції та ізотермічні дослідження

Досліджено ефективність поверхнево модифікованого композиту нанорозмірне нуль-валентне залізо/шкарлупа горіха кеш‘ю (CNS-nZVI) для вилучення йонів кадмію у водних розчинах. Встановлено, що CNS-nZVI у кількості 2 г/л є ефективним для видалення 98 % кадмію. Визначено, що адсорбційна здатність становила 35,58 мг/г. Показано, що ізотерма Фрейндліха (R2 = 0,9769) та дані про кінетику адсорбції псевдо-другого порядку добре узгоджуються. Цим підтверджено, що CNS-nZVI має високу ефективність видалення Cd(II) з водних розчинів.

Стабільне адсорбційне видалення нікелю та хрому за допомогою екологічих промислових відходів: рівноважні дослідження

Досліджено адсорбцію нікелю та хрому з використанням відбілювальної глини. Експериментальні дані проаналізовані за допомогою 5-параметричних моделей адсорбції та трьох 3-параметричних моделей. Максимальна адсорбційна здатність для нікелю та хрому становила відповідно 769 та 556 мг/г. Встановлено, що модель ізотерми Ленгмюра найкраще підходить для одношарової адсорбції. Виявлено, що адсорбція має екзотермічну природу.

Кінетика та ізотермічні дослідження адсорбції шестивалентного хрому з використанням активованого вугілля з водного гіацинту

Для видалення Cr(VI) з водного розчину як адсорбент використано активоване вугілля, отримане з водного гіацинту (WH-AC). Визначено, що оптимізований WH-AC є мезопористим та зернистим. Встановлено, що площа поверхні 11,564 м2/г має високу адсорбційну здатність. Адсорбція оптимізованого WH-AC відповідає кінетиці псевдодругого порядку та ізотермічній моделі Фрейндліха. Базуючись на коефіцієнті кореляції, одержаним з кінетичної моделі псевдодругого порядку, отримані значення R2 мали значення вище 0,99, що вказує на хемосорбційність процесу.

FINAL-TREATMENT OF WASTEWATER FROM THE PRODUCTION OF EDIBLE OILS

The adsorption method of after-treatment of wastewater from the production of vegetable oils was investigated. The reasons of choice the activated carbon as adsorbent was justified. The statics and the kinetics of the adsorption process by activated carbon the organic component from the wastewater of oil production after extraction cleaning was investigated. The experimental data based on the theory of Freundlich and Langmuir were processed and the main constants of the process were defined.