композит

Розроблення дискретної моделі знаходження ефективних теплофізичних характеристик композитних матеріалів

Описано спосіб розрахунку теплофізичних характеристик композитних матеріалів зі складною внутрішньою структурою на основі дискретної моделі, що будується за методом теплоелектричних аналогій.

This paper consider the method of calculation the thermophysical characteristics of composite materials with complex internal structure based on the discrete model that is constructed by the method of thermal-electric analogies.

Спонтанна полімеризація мономеру 4-вінілпіридину на плитах слюди мікронного розміру

У цій роботі повідомляється про спонтанну полімеризацію двох композитних матеріалів на основі P4VP і слюди у двох різних співвідношеннях: 4VP/слюда/R=5 і 4VP/слюда/R=10, позначених як P4VP5@mica і P4VP10@mica відповідно. Отримані композити були охарактеризовані за допомогою термогравіметричного аналізу (TGA), інфрачервоної спектроскопії з перетворенням Фур’є (FTIR) ісканувальної електронної мікроскопії (SEM). Полімеризований P4VP на неорганічній поверхні має потенційний інтерес для модифікації міжфазних властивостей слюди.

Синтез, сорбційні властивості та оцінка силікагелю з адсорбованим полі[8-оксихінолінметакрилатом] як сорбенту іонів Сu(ІІ), Сd(ІІ), Рb(ІІ) та Fe(ІІІ)

У цьому дослідженні новий функціоналізований кремнеземний композит отриманий у результаті адсорбції полі[8-оксихінолінметакрилату] на поверхні силікагелю. Як адсорбент для видалення з води іонів Cu(II), Cd(II), Pb(II), Fe(III) ми використовували полімерно функціоналізований силікагель. Іммобілізація полі[8-оксихінолінметакрилату] на поверхні силікагелю була підтверджена за допомогою ІЧ-спектроскопії та термогравіметричного аналізу в поєднанні з мас-спектрометрією. Скануюча електронна мікроскопія показала, що полімер майже повністю покриває поверхню силікагелю.

ВПЛИВ КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТУ НА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІЛАКТИДНИХ КОМПОЗИТІВ

Розроблено полілактидні композиційні матеріали з неорганічним наповнювачем -кальцію карбонатом які модифіковані епоксидованою соєвою олією та гліцерином. На підставі модульно-деформаційного методу розрахунку визначено пружно-пластичні властивості розроблених полілактидних матеріалів і коефіцієнт структури. Виявлено зміну модуля деформації, модуля пружності, поверхневої твердості, теплостійкості за Віка і термомеханічних характеристик полілактидних композитів.

Influence of diamond component based on wurtzite boron nitride on wear resistance of cutting tool

The article is devoted to the study of the influence of the diamond component in a composite superhard material based on wurtzite boron nitride on the stability of the tool during turning of hardened steels in the mode of smooth turning and when processing intermittent surfaces. The aim of the work is to study the influence of the content of the diamond component in the composite superhard material based on wurtzite boron nitride on the stability of the tool.

МОДИФІКОВАНІ ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНІ КОМПОЗИТИ З МЕТАЛОВМІСНИМИ ПОЛІМЕР-СИЛІКАТНИМИ НАПОВНЮВАЧАМИ

Досліджено вплив природи металовмісних полімер-силікатних наповнювачів на морфологію, поверхневу твердсть, теплостійкість за Віка та пружно-пластичні властивості ПВХ пластикатів. Встановлено вплив полімер-силікатних наповнювачів на фізико-механічні, теплофізичні властивості та умови спрямованого регулювання технологічних та експлуатаційних властивостей модифікованих композитів.

Вплив полімер-силікатного нуклеатора на структуру і властивості поліаміду 6

Наведені фізико-хімічні властивості розроблених нікель-вмісних модифікованих силікатних матеріалів як нуклеаторів для композитів на основі поліаміду 6. Виявлено, що введення нуклеатора модифікованого полівінілпіролідоном сприяє збільшенню ступеня кристалічності поліаміду 6 та зменшенню розмірів кристалітів. Встановлено, що зміни в структурі матеріалу сприяють збільшенню його міцності під час розривання, поверхневої твердості і теплостійкості за Віка.

ОСОБЛИВОСТІ МЕТАЛІЗАЦІЇ ГРАНУЛЬОВАНОГО ПОЛІЕТИЛЕНУ

Наведено результати експериментальних досліджень особливостей металізації гранульованого поліетилену. Досліджено вплив концентраційних чинників на процес металізації активованих цинком гранул поліетилену марки Liten PL-10. Встановлено, що зміною концентрації сульфату міді і гідроксиду натрію, а також ступенем завантаження полімерної сировини можна ефективно регулювати кількість відновленої міді на гранулах поліетилену, а значить і товщину сформованого на них шару металу.

ВПЛИВ НІКЕЛЬ ВМІСНОГО ПОЛІМЕР-СИЛІКАТНОГО НАПОВНЮВАЧА НА ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІПРОПІЛЕНУ

Виявлено вплив Ni-вмісного полімер-силікатного наповнювача на технологічні властивості поліпропілену. Встановлено, що введення силікатних наповнювачів які модифіковані полівініловим спиртом змінюють характер кривих течії розплавів поліпропілену, зокрема спостерігається підвищення в’язкості та зміщення області аномальної в’язкості. Виявлено зміну термомеханічних кривих поліпропілену під дією модифікованих силікатних наповнювачів.

В’язкопружні властивості епоксидно-титанових композитів амінного тверднення, отриманих золь-гель методом

Досліджено в’язкопружні властивості епоксидно-титанових композитів амінного тверднення, отриманих золь-гель методом. Аналіз фізико-механічних властивостей показав, що збільшення вмісту TiO2 приводить до зниження температури склування композитів, при цьому спостерігається нелінійна зміна густини зшивання