композити

Екологічно чисті композити на основі бамбука

Дослідження присвячено отриманню композиційних матеріалів на основі бамбука та нових екологічно чистих в'яжучих речовин з різним ступенем силілювання (15-35 %) за різних тисків і температур. Синтез проводили з використанням силільованого полістирену (полі[триметокси(4-вінілфенетил)]силану) та стирену як в'яжучої речовини й армувального агента в присутності органічних/неорганічних добавок, антиоксидантів та антипірену.

Кополімеризація промислових хлорорганічних відходів з продуктами піролізу деревини для бітумних композицій

У представленій роботі запропоновано новий підхід до проведення кополімеризації та сумісної переробки промислових хлорорганічних відходів (ХОВ) виробництва вінілхлориду ТОВ «Карпатнафтохім» м. Калуш, Україна, та рідких продуктів піролізу деревини (РППД), які утворюються при виробництві активованого вугілля з деревини на ТДВ «Перечинський лісохімічний комбінат». Вивчено склад сировини та властивості отриманих продуктів. ІЧ-спектроскопією та ДТА аналізом встановлено первинну будову та властивості одержаних із ХОВ і РППД кополімерів, олігомерів та асфальтових і бітумних виробів з них.

СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ МОДИФІКОВАНИХ ГЛІЦЕРИНОМ ПОЛІЛАКТИДНИХ ПЛІВОК

Досліджено структуру та властивості модифікованих полілактидних плівок, придатних для використання як пакувальні матеріали та ламінування паперу. Здійснено модифікування полілактидів різного ступеню кристалічності гліцерином. Досліджено вплив умов формування плівок, кількості пластифікатора гліцерину, природи полілактиду на структуру, морфологію поверхні і фізико-механічні властивості модифікованих полілактидних матеріалів. Модифіковані плівкові матеріали можуть бути рекомендовані для  застосування в пакувальній індустрії та ламінуванні паперу.

Синтез композитів активований вуглець-БНК, одержаних з відходів біомаси, для автомобільної промисловості

Показано придатність використання активованого вугілля, отриманого з шкарлупи горіхів пальми катеху, кокосової шкарлупи та листя кокосових горіхів, як наповнювача при приготуванні композитів на основі БНК для автомобільної промисловості. Проведено активацію вуглецю фосфатною кислотою (H3PO4) як дегідруючого агенту. Визначено, що стехіометричне співвідношення біомаси та фосфатної кислоти становить 3:1 для об‘єму партії 300 г. У порівнянні з промисловим вуглецевим наповнювачем, активоване вугілля, отримане з відходів біомаси, краще витримує тест на набухання.

Модифіковані композити на основі кополімерів етилену з вінілацетатом та гумової крихти

Синтезовано блокований макродіізоціанат (МДІ) на основі гідроксилвмісного  олігодієну та блокуючого агенту - п-хінондіоксиму. Досліджено вплив модифікатору – блокованого МДІ, на фізико-механічні характеристики та структурні особливості композиційних матеріалів, отриманих на основі дисперсної гумової крихти та гідроксилвмісного кополімеру етилену з вінілацетатом. Визначено ефективні концентрації блокованого МДІ та його вплив на механічні та деформаційні характеристикиі полімерних композиційних матеріалів.

Determination of porosity of materials by means of metallographic methods with a help of application programs

Theoretical and experimental investigations of porous permeable materials of saponite-titanium and saponite-aluminium composites are presented in this work. their qualitative and quantitative indexes are determined in PhotoM and Smart-eye applied programs. Metallographic images are presented by combination of structural components with different proportions: phases, shape and color, grain boundaries.

Combustion Properties of Several Species of WoodCombustion Properties of Several Species of Wood

Mesoporous niobium oxide (Nb2O5) was synthesized and treated with naphthalene sulfonated formaldehyde resin (NSF) solution. These new inorganic-organic hybrid composites were characterized by different techniques. Results indicated that the pores of the nanostructured material are filled with the NSF resin with changes in the morphology and thermal properties of the mesoporous Nb2O5

Light Curable Dental Composites – Kinetics by Plasma and Halogen Lamps

A series of commercial dental composites curable by visible light have been investigated and compared in terms of their photoreactivity thanks to the photocalorimetry technique by using two different types of lamps, a conventional lamp (halogen lamp) from ESPE and a plasma lamp, Apollo 98E manufactured by DMDS. In terms of kinetics, dental composites cure in just a few seconds with plasma lamp compared to 20-40 s with halogen lamp allowing dentists to save time.

Joint Reuse of Post-consumer Polyolefines and Ground Tire Rubber for Thermoplastic Elastomers Production. Mechanical Performance, Thermal and Radiation Stability

The effect of the irradiation (-rays or electron beam) on structure-property relationships for the high performance thermoplastic elastomers (TPEs) obtained as a result of dynamic vulcanization of the blends of recycled high-density polyethylene (HDPE), ethylene/propylene/diene monomer (EPDM) rubber, and ground tire rubber (GTR, pre-treated with Bitumen), has been investigated. Bitumen was used as a multifunctional agent providing partial devulcanization of GTR (during GTR pre-treatment) as plasticiser and to improve adhesion between the GTR particles and surrounding thermoplastic matrix.

Гібридні мінерал-полімерні композитні матеріали на основі поліаніліну та кремнезем-глауконіту

Мінерал-полімерні композити поліанілінкремнезем-глауконіт одержано in situ одностадійною полімеризацією аніліну в присутності мікродисперсних частинок природного мінералу кремнезем-глауконіт. Досліджено фізико-хімічні властивості (фазовий склад, термічну стійкість, електропровідність та намагнічуваність) отриманих зразків композиту різного складу. Встановлено, що полімерний компонент композиту визначає електричну провідність зразків синтезованого композиту, тоді як мінеральні частинки зумовлюють його магнітні властивості та вищу термічну стабільність порівняно з поліаніліном.