кополімер

ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ ПРИЩЕПЛЕНИХ ПОЛІВІНІЛПІРРОЛІДОНОВИХ КОПОЛІМЕРІВ

Досліджено вплив природи, концентрації i температури на кінетику дисперсійної полімеризації у присутності полівінілпіролідону. Визначено оптимальні технологічні параметри процесу синтезу кополімеру. Визначено, що властивості дисперсійної полімеризації залежать від умов процесу. Такими умовами є температура, співвідношення мономеру та водної фази, концентрації мономеру та ініціатора, а також кількість полівінілпіролідону.

Вивчення біодеградації, біосумісності та бактерицидної активності плівкових матеріалів з тіамулін фумаратом на основі поліуретансечовин

Досліджено вплив модельного біологічного середовища 199 на структуру та властивості плівкових матеріалів з тіамулін фумаратом на основі поліуретансечовин, які містять у структурі гідрофільні фрагменти кополімеру N-вінілпіролідону з вінілацетатом та вініловим спиртом. За даними ІЧ-спектроскопії, під впливом біологічного середовища 199 відбуваються процеси біодеградації полімерних матеріалів, що супроводжуються зниженням інтенсивності смуги поглинання νС=О вінілпіролідонового кільця.

Smart conductive inks

A novel conductive ink, suitable for employment in a pressure-sensitive automatic system, was prepared and characterized via scanning electron microscopy, FTIR and differential scanning calorimetry. The ink was obtained as a composite by mixing a solution of ethyl acrylate-methyl acrylate (50/50 ratio) copolymer and carbon black and graphite into a solvent standard for acrylic polymers. The ink average electrical resistance ranges from 40 ohms/cm to 150 ohms/cm.

Синтез і характеристика флуор-імідазольних кополімерів

Синтезовано нові похідні з високою термічною стабільністю: полі(флуор-ко-1,3-дифенілімідазолін хлорид) (7) та полі(флуор-ко-1,3-дифенілімідазол-2-тіон) (9). Досліджено їх фізичні та оптичні властивості. Отримано характеристику синтезованих полімерів за допомогою 1H ЯМР, 13С ЯМР, диференційної скануючої калориметрії, термогравіметричного аналізу (ТГА), хроматографії та растрової електронної мікроскопії. За результатами ТГА визначено відмінну термостабільність одержуваних полімерів.

Роль FeSO4 при виробництві кополімерів полівінілпіролідону

Підтверджено перебіг прищепленої полімеризації 2-гідроксіетилметакрилату на полівінілпіролідоні в присутності сульфату заліза (ІІ) з утворенням сітчастого кополімеру, придатного для використання як матриці для хімічного відновлення металів та одержання на його основі композиційних металогідрогелів. Встановлено вплив композиційного складу і концентрації Fen+ на структурні параметри полімерної сітки, склад кополімерів, ефективність та ступінь прищеплення. Встановлено взаємозв’язок структури синтезованих кополімерів з їх температурними та фізико-механічними властивостями.