критерій вибору

Оптимальний алгоритм функціонування системи управління та контролю вертикальним, багаторівневим, електромагнітним сепаратором

Розроблено алгоритм функціонування системи управління та контролю верти- кальним, багаторівневим, електромагнітним сепаратором з імпульсними магнітними полями високої інтенсивності. Запропоновано критерій вибору оптимального алго- ритму функціонування системи управління сепаратором.