локалізація

ВТРАЧЕНИЙ ДВІР ЖЕВУСЬКИХ: ЛОКАЛІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ ПЛАНУВАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Розглянуто втрачений двір Францішки Жевуської на Галицькому передмісті Львова при сучасній вул. В. Винниченка, 14-16. Даний двір є класичним прикладом передміських резиденцій, що були поширеними на теренах колишньої Речі Посполитої в XVII- XVIII ст. На передмістях Львова, згідно з реєстром 1768 року, існувало приблизно 110 дворів, проте жоден з них не зберігся.

АГРОВИРОБНИЦТВО ТА ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ЯК ФАКТОР ЗМІН АРХІТЕКТУРНИХ ОБ’ЄКТІВ ТА УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХІ СТ.

Забезпечення продовольством є найважливішою базовою потребою людини. Сфера агровиробництва прямо чи опосередковано впливає на систему розселення, щільність та інші соціально- демографічні параметри. Однак у минулому можливість забезпечення продовольством обмежували розміри та кількість населенням міст. Нині і в недалекому майбутньому можливості створення продовольства на локальному рівні суттєво впливатимуть, як на архітектурно-розпланувальну структуру поселень, так і та візуально-морфологічну структуру будівель та споруд – архітектурних об’єктів.

Проблемні аспекти локалізації окремих термінів з прикладної лінгвістики

У статті розглянуто проблеми правильної передачі українською мовою термінів parsing і stemming, вживання яких на сьогоднішній день не обмежується тільки прикладною лінгвістикою. Запропоновано власне українські відповідники, які, на думку авторів, вірно передають значення англійських термінів.

Визначення координат джерел при об'ємній локалізації дефектів методом акустичної емісії

Запропоновано математичне забезпечення побудови моделей визначення координат джерел акустичної емісії і алгоритмів пошуку дефектів. Дано опис схем розташування датчиків. Запропоновані розрахункові формули визначення координат просторової локалізації джерел акустичної емісії. Описана процедура неруйнівного контролю і технічної діагностики металоконструкцій.

TO THE PROBLEMOF INTERPRETATION OF HISTORICAL EVIDENCES CONCERNING ANNALISTIC ’NOVGOROD’ IN IX – X CENTURIES (the comments referred to a new publication by E. Nosov)

Author considers the main problems connected with the question about the founding of an ancient city of Kievan Rus – Novgorod on Volkhov River. The reason for the reflections on this topic was the authors critical analisis of Yevgeni Nosov`s new publication. Also the author considers an important question of this city localization in the IX – X centuries. These questions are analyzed on the background of ancient chronicles messages.

Уточнений розв’язок границі Рао-Крамера у задачах TOA/RSS локалізації

У цій статті розглядається проблема оцінки нижньої границі середньоквадратичної похибки локалізації об’єктів у сенсорних мережах на підставі методів вимірювання відстані. Аналіз існуючих розв’язків нерівності Рао-Крамера при локалізації об’єктів на основі вимірювання часу приходу сигналу або його відносного загасання показав розходження між аналітичним рішенням та результатами моделювання. Таким чином, використовуючи точніше стохастичного моделювання, нова нижня границя похибки локалізації запропонована у цій статті.