метакаолін

DESIGNING OF ALKALINE ACTIVATED CEMENTING MATRIX OF ENGINEERED CEMENTITIOUS COMPOSITES

The development of high-performance materials, which are characterized by high compressive and flexural strength, durability and performance properties, is an urgent problem of modern construction. Engineered cementitious composites are one such material. Improving of properties of composites is achieved by partial replacement of cement with supplementary cementitious materials. The ratio of binder and filler components and superplasticizer consumption were selected.

MODIFICATION OF CEMENTITIOUS MATRIX OF RAPID-HARDENING HIGH-PERFORMANCE CONCRETES

The paper presents the results of research concerning the peculiarities of modern High Performance Concretes based on cementitious systems "Portland cement – active mineral additives – micro fillers – superplasticizers – accelerators of hardening". Physico-chemical regularities of structure formation of super plasticized cementitious systems are established.

SELF-СOMPACTING СONCRETES, HARDENING AT DIFFERENT TEMPERATURE CONDITIONS

In the article the features of reinforced concrete hardening at different temperature conditions and the current issues of preparation technology of Self-Сompacting Сoncretes (SCC) on the basis of superplasticized cementitious systems, combining knowledge of structure and modifying Portland cement compositions "Portland cement – active mineral additives – microfiller – superplasticizer – accelerator of hardening" to search for rational making provision of technical and building properties of concrete in the changing factors of its composition, technology and exploitation are shown.

НЕАВТОКЛАВНИЙ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИЙ ГАЗОБЕТОН НА ОСНОВІ КОМПОЗИЦІЙНОГО В’ЯЖУЧОГО

Одним із лідерів стінових матеріалів на сучасному ринку, який поєднує в собі високі конструкційні та теплоізоляційні властивості, є ніздрюватий бетон, зокрема неавтоклавного тверднення. Підвищення ефективності ніздрюватого бетону як теплоізоляційного матеріалу полягає, перш за все, в гранично можливому зниженні середньої густини з одночасним забезпеченням певного рівня фізико-механічних показників, необхідних для виготовлення виробів у вигляді плит.

ВПЛИВ МАРКИ ГІПСУ НА ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНОГО В’ЯЖУЧОГО ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕНЮ

Однією з актуальних проблем подальшого сталого розвитку будівельної галузі є вирішення проблем енерго- і ресурсозбереження під час виробництва продукції і зменшення шкідливих викидів. Будівельні матеріали на основі гіпсової сировини порівняно з цементними матеріалами аналогічного призначення характеризуються низькими енергозатратами, а також кращими екологічними показниками. Однак гіпсові матеріали без модифікуючих добавок володіють низькими міцністю і водостійкістю, що обмежує їхнє застосування областю внутрішньої обробки приміщень із відносною вологістю до 60 %.

ОПТИМІЗАЦІЯ СКЛАДУ БАГАТОКОМПОНЕНТНОГО КОМПОЗИЦІЙНОГО В’ЯЖУЧОГО

Розроблення технології нових в’яжучих і бетонів передбачає такі етапи як вибір і підготовка матеріалів, проектування складу відповідно до вимог, приготування суміші і формування виробів, початкова витримка і схоплювання, подальше тверднення. Всі ці етапи об’єднуються в єдиний комплекс, в якому кожен етап має своє особливе значення і одночасно впливає на ефективність усього технологічного комплексу.

Аналіз особливостей структуроутворення при гідратації тампонажного цементу з добавками цеолітового туфу і метакаоліну

Проведено дослідження процесів структуроутворення тампонажного каменю з використанням рентгено-фазового, електронно-мікроскопічного та дифференціально-термічного аналізів. З використанням модельних систем встановлено вплив активних мінеральних добавок метакаоліну та цеоліту на властивості тампонажного розчину та їх взаємодію з портландцементними мінералами.