метод скінченних елементів

Оцінка та прогнозування пластових і порових тисків у гірському масиві шляхом математичного моделювання

Розроблено метод оцінки і прогнозування пластових і порових тисків під час буріння свердловин на нафту і газ з використанням методу скінчених елементів. На основі моделювання напружено-деформованого стану побудованої за натурними даними моделі гірського масиву показано якісне узгодження експериментальних результатів з теоретичними розрахунками; проведено визначення, оцінку і прогнозування пластових і порових тисків у гірському масиві.

Комп’ютерне моделювання вимірювального перетворювача ожеледоутворення у програмному комплексі solidworks

Існуючі системи діагностування ожеледоутворення на проводах повітряних ліній розподільних електромереж мають ряд недоліків і в умовах зміни клімату не відповідають сучасним вимогам точності. З метою проведення теплових розрахунків удосконаленої прогнозуючої системи діагностування створено 3D модель вимірювального перетворювача у програмному комплексі SolidWorks.

Оптимізація геометричних параметрів під час розрахунків деталей у середовищі CAD/CAE AutoCAD – Mechanical

Розглядаються питання щодо оптимізації геометричних засобів евклідового простору у методі скінченних елементів із залученням комп’ютерних засобів під час розрахунків деталей в середовищі CAD/CAE AutoCAD — Mechanical.

Комп’ютерне проектування та моделювання технологічних процесів високошвидкісного фрезерування загартованих сталей

У статті представлений та обґрунтований алгоритм створення конкурентоспроможної технології виготовлення машинобудівної продукції із загартованих сталей. Проаналізовані особливості обробки загартованих сталей. Обґрунтована можливість реалізації багатокритеріальної оптимізації процесу високошвидкісного фрезерування загартованих сталей на базі методу скінчених елементів (МСЕ). Представлений новий метод визначення області існування оптимальних технологічних режимів обробки матеріалів на базі МСЕ.

FEM elements enriched with meshfree functions: overview and application

A specific method of coupling FEM and meshless/meshfree methods is presented. This method is based on placing meshfree nodes inside the finite element and as a result improving the overall approximation on that element. Advantages and disadvantages of such approach are explained. It is shown that such approach is a version of a more general one. Numerical experiments are presented and analyzed.

Analysis of forced vibrations metal mast lifting device

The analysis of forced vibrations of the mast metal construction of the building lifting device is performed in this article; the finite element method is applied in this process. The amplitude-frequency characteristics of the mast were formed by using theoretical and experimental investigations of oscillatory phenomena in the driving system of the lifting device.

Зовнішні границі виділених об'єктів при моделюванні методом скінченних елементів

Проведено аналіз проблем моделювання хвильових полів методом скінченних елементів в необмежених областях і методів їх подолання. Для оптимального вирішення пропонується використовувати нескінченні елементи по межі досліджуваної зони в комплексі зі стандартним скінченно-елементним моделюванням самої зони досліджень. Важливим при цьому є вибір функцій форми для нескінченних елементів у залежності від умов затухання хвиль на нескінченності.

Моделювання напружено-деформованого стану осадового комплексу в зоні колізії та динамічні умови формування ранніх насувів Українських Карпат

Запропоновано низку двовимірних скінченно-елементних моделей насувоутворення у флішовому басейні на основі рівнянь пружно-пластичності для кусково-однорідних середовищ. З використанням комп’ютерного моделювання уточнено механізм формування ранньокрейдових насувів Українських Карпат. У межах методики комплексного аналізу вивчено поля обчислених напружень та деформацій в осадовому комплексі за умов колізії. Визначено положення перших насувів загальнокарпатського орієнтування, значення тектонічних рухів та морфології дна палеобасейну.

Проблема оцінки деформованого стану земної поверхні за геодезичними даними

Проаналізовано сутність оцінки деформацій земної поверхні за геодезичними даними та методів вирішення цієї проблеми в сучасних геодинамічних дослідженнях. Обґрунтовано необхідність вдоско-налення чинних методів опрацювання даних. Запропоновано альтернативний підхід до вирішення проблеми на основі теорії відображення поверхонь і шляхи його впровадження.

Достовірність результатів опрацювання геодезичних даних методом скінченних елементів

Проаналізовано проблеми достовірності результатів опрацювання геодезичних даних методом скінченних елементів. Розкрито деякі оптимізаційні рішення і перспективи методу.