The research on matrix of press-form stiffness and steadiness

The formalized algorithm of calculation of rectangular matrix of press-form is developed on durability and inflexibility with the purpose of determination of optimum geometrical sizes which would provide it optimum operating capacity. For this purpose CAD and CAE systems were used, in particular Solidwork,  Matcad. А three-dimensional model of the mold matrix was designed. Research and analysis of the stress-strain state of the matrix was carried out and its optimal parameters were determined. As a result, it makes it possible to optimize the structure of the matrix in terms of stiffness and stability and ensure its optimal performance. 

[1] Dubenets V. H., Khilchevskyi V. V., Savchenko O. V., Osnovy metodu skinchennykh elementiv: Navchalnyi posibnyk, Chernihiv: ChDTU, 2007., 288 s [In Ukrainian] 
[2] Dobrianskyi, S. S. Tekhnolohichni osnovy mashynobuduvannia. Kyiv : KPI im. Ihoria Sikorskoho, 2020.– 379 s.  [In Ukrainian]. 
[3] Petrenko A. M., Semenov O.Y. Osnovy postroenyia system avtomatyzyrovannoho proektyrovanyia. -K.:Vyshcha shkola, 1984. -296 s. [In Russian] 
[4] Boiko M. V., Velyka O.T., Topilnytskyi V.H., Lampika R.V. Rozrakhunok priamokutnoi matrytsi pres-formy na mitsnist i zhorstkist, Avtomatyzatsiia vyrob. protsesiv u mashynobud. ta pryladobuduvanni, NULP 2010. – Vyp. 44. -s. 74-79. . [In Ukrainian] 
[5] Velyka O., Boiko M., Rozrakhunok priamokutnoi matrytsi pres-formy na mitsnist i zhorstkist Teoriia ta praktyka ratsionalnoho proektuvannia, vyhotovlennia i ekspluatatsii mashynobudivnykh konstruktsii, Materialy konferentsii NULP, Lviv., 2010. – s. 38 . [In Ukrainian]  
[6]  Boiko  M.,  Velyka  O.,  Topilnytskyi  V.,  Rozrakhunok  ta  optymizatsiia  matrytsi  vyrubnykh  shtampiv z umovy mitsnosti ta zhorstkosti, 9-y Mizhnarodnyi sympozium ukrainskykh inzheneriv-mekhanikiv u Lvovi: prysviach. 165-richchiu Nats. un-tu “Lviv. Politekhnika”, 20–22 trav. 2009 r. : pratsi / Nats. un-t “Lviv. Politekhnika” [ta in.]. – L., 2009. – S. 155–156. [In Ukrainian]