Математичне моделювання та аналіз деформаційно-релаксаційного стану в деревині у процесі сушіння

2011;
: ст. 82 – 90
Authors: 

Соколовський Я., Бакалець А., Мокрицька О.

Національний лісотехнічний університет України

Розроблено математичну модель неізотермічного вологоперенесення та в’язкопружного деформування деревини у процесі сушіння, яка враховує анізотропність та змінність тепломеханічних характеристик. Сформульовану математичну модель реалізовано методом скінченних елементів для в’язкопружного стану з врахуванням накопичення незворотних деформацій. Шляхом об’єктно-орієнтованого аналізу спроектовано та здійснено програмну реалізацію моделі у вигляді задокументованих класів. Сформульовано та розв’язано оптимізаційну задачу вибору режимних параметрів процесу сушіння з врахуванням обмежень на напруження.

1. Соколовський Я.І. Взаємозв’язок деформаційно-релаксаційних і тепломасообмінних процесів у капілярно-пористих тілах // Доповіді НАН України, сер. Механіка. – 1998. – № 9. – С. 76–80. 2. Dubois-Pelerin, Y. Object-Orient Finite Element Programming: III. An Efficient Implementation in C++/ Y. Dubois-Pelerin, T. Zimmermann // Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. – 1993. – Vol. 108, no. 1–2. – Pp. 165–183. 3. Zimmermann, T. Object-Orient Finite Element Programming: I. Governing Principles / T. Zimmermann, Y. Dubois-Pelerin, P. Bomme // Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. – 1992. – Vol. 98, no. 2. – Pp. 291 – 303. 4. Соколовский Я.И. Моделирование деформационнорелаксационных процессов в древесине во время сушки / Я.И. Соколовский, М.В. Дендюк, Б.П. Поберейко // Лесной журнал: изв. ВУЗов России.- Архангельск, 2007, №1 – С. 75–83. 5. Соколовский Я.И. Влияние основных факторов процесса сушки на наприжонно-деформированное состояние древесины / Я.И. Соколовский, М.В. Дендюк // Актуальные проблемы лесного комплекса: Сб. научн. трудов. – Брянск (РФ): БГИТА, 2006. – Вып. 16. – С. 91–96. 6. Соколовський Я.І., Дендюк М.В. Математичне моделювання двовимірного в'язкопружного стану деревини у процесі сушіння // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2008. Т. 7. – С. 69–78. 7. Копысов С.П. Реализация объектно-ориентированной модели метода безконечных областей на основе параллельных распределённых элементов // С.П. Копысов, И.В. Краснопёров, В.Н. Рычков // Вычислительные методы и программирование. – 2003. – Т. 4., № 1. – С. 194–206. 8. Соколовський Я.І. Андрашек Й.В. Методика та результати експериментальних досліджень реологічної поведінки деревини // Науковий вісник: Зб. наук.-техн.праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 1999. Вип. 9.13. – С. 15–26. 9. Сегерлинд Л. Применение метода конечних элементов. – М.: Мир, 1979. – 394 с. 10. Савула Я.Г. Числовий аналіз задач математичної фізики варіаційними методами / Я.Г. Савула. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – с. 222. 11. Шубин Г.С. Сушка и тепловая обработка древесины. – М.: Лесная промышленность, 1990. – 336 с. 12. Генетичні алгоритми. – [Електронний ресурс] – http://www.victoria.Lviv.ua/html/oio/html/theme10.htm. 13. Соболев О.С. Древесина как конструкционный материал. – М.: Лесная промышленность, 1979. – 248 с.