метиленовий синій

Мікрокристалічна целюлоза з арахісової шкаралупи як потенціальний адсорбент кристалічного фіолетового і метиленового синього. кінетичні, ізотермічні та термодинамічні дослідження

Мікрокристалічну целюлозу одержано з арахісової шкаралупи. Проведено адсорбцію для видалення катіонних барвників: кристалічного фіолетового і метиленового синього. Встановлено, що процес відповідає моделі Ленгмюра. Позитивні величини ентальпії і негативні величини вільної енергії Гіббса вказують на ендотермічність процесу. Доведена висока адсорбційна здатність мікрокристалічної целюлози.

Видалення метиленового синього адсорбцією на активованому вугіллі одержаного з сільськогосподарських відходів під дією активованого мікрохвилями кон

Для видалення барвника метиленового синього з водних розчинів досліджено нове недороге активоване вугілля, одержане з лушпиння бобів (ЛБ), жолудя (ЛЖ) та мастикового дерева (ЛМ) під дією активованого мікрохвилями KOH. Проведено аналіз одержаних зразків з використанням термогравіметричного аналізу та скануючої електронної мікроскопії. Адсорбційні властивості вуглецю визначені з урахуванням впливу рН, часу контакту, кількості адсорбента та його початкової концентрації.

Фотодеградація композиту на основі полістирол-TiO2/SiO2 під дією сонячного світла

Одержано і охарактеризовано фотодеградабельний каталізатор-композит ПС-TiO2/SiO2 та вивчено його деградацію під дією сонячного світла. Встановлено аморфну структуру TiO2/SiO2 з розміром частинок від 16,6 до 30,1 нм. Розраховано енергетичну зону каталізатора. Дослідження деградації проводили протягом 288 годин на двох зразках: суміші ПС з каталізатором (STD) і комбінації ПС-каталізатора з міськими відходами (MWR). Деградацію визначено в темряві та під дією сонячного світла. Встановлено, що відсоткова деградація зразків MWR є вищою у порівнянні з STD зразками.

Підготовка, характеристики і фотокаталітичні дослідження Cr2(MoO4)3 і нітроген-вмісного Cr2(MoO4)3

За допомогою золь-гель методу і методу твердого стану одержано Cr2(MoO4)3 і N-вмісний Cr2(MoO4)3, відповідно. З використанням порошкової рентгенівської дифракції, скануючої електронної мікроскопії, енергодисперсійної спектроскопії, термогравіметричного аналізу, Фур'є-спектроскопії та УФ-спектроскопії дифузного відбиття проведено аналіз одержаних молібдатів. У присутності цих сполук досліджено фотодеградацію метиленового синього.