міцність

Вплив характеристик циклічної тріщиностійкості колісних сталей з нітридним зміцненням на їх пошкоджуваність в умовах контактної втоми

Досліджено взаємозв’язок між утворенням вищербин на поверхні кочення мо- дельних коліс і циклічною тріщиностійкістю сталей з нітридним зміцненням. Показано, що нітридне зміцнення колісних сталей позитивно впливає на опір пошкодженості поверхні кочення модельних коліс. Для підвищення роботоздатності колісних сталей з нітридним зміцненням зазначена необхідність оптимізації їх хімічного складу, забезпечуючи вміст вуглецю в інтервалі 0,50...0,55 % за вмісту ванадію 0,08...0,12 % і азоту 0,008...0,015 %.

Взаємопов'язані процеси локального під-силення електричного поля в твердих діелектриках, які прискорюють їх дегра-дацію

Описано особливості локального підсилення електричного поля, а також електричних, механічних і термічних напруженостей у твердому діелектрику в залежності від конфігурації його провідних мікровключень. Проведено аналіз умов збільшення максимальної напруженості поля, напруженого об’єму, електромеханічних тисків, сил і густини повного струму в діелектрику як основних факторів, що визначають детерміновані та стохастичні процеси його деградації в збуреному гармонічному електричному полі.

Investigation of the Influence of Machining Factors on the Workpiece Deformation Mode in the Chip-forming Zone by the Finite Element Method

The results of studies of the impact strength, temperature factors and parameters of cutting tool geometry on the formation of the stress-strain and thermodynamic state of surfaces with different types of engineering materials in the cutting process are described in the article. Analysis of simulation modeling of power, temperature and deformation parameters is the basis for making of forecasting models of influence of the structure and process parameters on the formation of complex operational properties of the product.

Неавтоклавний газобетон, одержаний з використанням відпадків промисловості

There is investigated the effect of carbonate-containing and sulfate salt processing wastes on the properties of cementitious systems and aerated concretes based on them.

Міцність контактних швів під час ремонту чи підсилення бетонних елементів

In this article describes theoretical and experimental research of contact seams in the repair or strengthening concrete elements using concrete, sprayed-concrete anchors and substrate binding.

Вплив карбонатних добавок на властивості портландцементу композиційного

The effect of carbonate additives on physical and mechanical properties of type II Portland cement was investigated. It was shown that calcium carbonate which is added as fine ground mineral additive, participates in the phase composition and microstructure formation of Portland composite cement paste.

Інженерний метод розрахунку міцності приопорних ділянок прогінних залізобетонних конструкцій

The main results of experimental studies of strength, bearing areas’ are usually uncut, pre-stressed, stretched and eccentrically compressed reinforced concrete beams. Тhe identified of the stated constructions’ bearing areas’ new destruction patterns and the establishment of their dependence on the research factors’ corresponding ratio; the development of new general engineering methods of the studied elements’ bearing areas’ durability calculation based on the choice and the alternating consideration of the most probable destruction schemes.

Методика розрахунку шпонкових з’єднань залізобетонних елементів

Expounded pre-conditions and essence of method of calculation of strength of joints of the key of concrete and reinforceconcrete elements, which is based on the variation method of theory of plasticity of concrete. The algorithm of calculation of joints is presented at destruction «after the key» and «after guy-sutures». The expounded bases of calculation of connections of three-keys are with the different width of guy-sutures. Resulted limitations which simplify procedure of calculation.