STRENGTH AND DESTRUCTION OF BRICK MASASONRY BASED ON MODIFIED CEMENT MORTARS

The article investigates the strength and deformability of brick masonry based on clinkereffective buikding mortars modified by additives of air-entraining action. Comparative studies have determined the physical and mechanical properties of mortar based on composite Portland cement CEM II / B-M 32.5R and masonry cement MC 22.5. It is shown that mortar on the basis of modified low-emission zeolite-containing cement MC 22.5 with additives of air-entraining action provides reduction of stress-deformed state of brick masonry. It is established that the increased strength of adhesion (0.73 MPa) of the mortar in the brick masonry without cracking is provided by the use of modified low-emission masonry cement MC 22.5. Increasing the efflorescences resistance of brick masonry is achieved by surface modification of hydrophobic substances and the use of clinkerefficient mortar.

Fic, S., Vyrovoy, V., & Dorofeev, V. (2013). Procecy samoorganizacji struktury kompozytowych matrialow budowlanych. Politechnika Lublenska, 143.
Gotz, V., Pavlyuk, V., & Shylyuk, P. (2016). Betony i budivelni rozchyny: pidruchnyk. K.: Osnova, 568.
Sukhanov, V., Vyrovoi, V., & Korobko, O. (2016). Struktura materyala v strukture konstruktsyy. Monohrafiya, «POLІHRAF», Odessa, 244.
Sanytsky, M., Kropyvnytska, T., & Kotiv, R. (2014). Modified plasters for restoration and finishing works. Advanced Materials Research, 923, 42-47. doi: 10.4028/www.scientific.net/AMR.923.42.
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.923.42
Varshavets, P., Svidersky, V., & Chernyak, L. (2014). Peculiarities of the structure and hydro physical properties of face brick. European applied sciences, Stutgart, Germany: ORT Publishing, 1, 106-110.
Zhu, H., Wang, P., Wang, R., & Zhang, G. (2014). Effects of Two Redispersible Polymer Powders on Efflorescence of Portland Cement-based Decorative. Mortar Materials science, 20, 345-350. doi: 
https://doi.org/10.5755/j01.ms.20.3.4053
Mahyuddin, R., & Amin, A. T. (2012). Effects of polymer modification on the permeability of cement mortars under different curing conditions: a correlational study that includes pore distributions water absorption and compressive strength. Construction and Building Materials, 28, 561-570. 
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2011.09.004
Kropyvnytska, T., Sanytskyy, M., Semeniv, R., & Kamіnskyy, A. (2018). Pіdvyshchennya ekspluatacіjnykh vlastyvostej ceglyanoj kladky zovnіshnіkh stіn ogorodzhuvalnykh konstrukcіj. Naukovyj vіsnyk budіvnyctva, 91(1), 146-151. 
https://doi.org/10.29295/2311-7257-2018-91-1-146-151
Solodkyy, S. (2008). Trishchynostijkist betoniv na modyfikovanykh cementakh, Lviv: Nacionalnyy universytet «Lvivska politehnika», 144.
Kropyvnytska, T., Semeniv, R., & Ivashchyshyn, H. (2017). Increase of brick masonry durability for external walls of buildings and structures. MATEC Web of Conferences, 116, 01007. 
https://doi.org/10.1051/matecconf/201711601007
Sanytskyy, М., Sobol, Kh., & Маrkiv, Т. (2010). Моdyfikovani kompozycijni cementy, Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoj politehniky, 132.
Pushkareva, E., Sukhanevich, M., & Bondar, E. (2014). Gidroizolyacionnye pokrytiya pronikayushchego dejstviya na osnove shlakosoderzhashchikh cementov, modificirovannykh prirodnymi ceolitami. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(6(69)), 57-62. 
https://doi.org/10.15587/1729-4061.2014.24879