мікроводорості

THE ROLE OF THE WAVELENGTH OF LIGHT IN THE DYNAMICS OF LIGHT IN THE DYNAMICS MICROALGAE DUE TO THE ABSORPTION OF CARBON DIOXIDE

The effect of light wave length on the rate of carbon dioxide absorption by microalgae has been studied. The mechanism of transfer of carbon dioxide from the air into the internal environment of the cells of microalgae has been described. The coefficient of microalgae growth based on the mathematical model has been determined. The analytical dependence of the mentioned coefficient on the light wave length has been obtained. The optimum length of light wave has been determined to design the flow chart for eliminating carbon dioxide from industrial gas emissions by the biological method.

Дослідження впливу діоксиду сульфуру на динаміку приросту хлорофілсинтезуючих мікроводоростей

Досліджено вплив діоксиду сульфуру на швидкість приросту хлорофілсинтезуючих мікроводоростей. Отримано експериментальні залежності приросту біомаси в залежності від концентрації діоксиду сульфуру. Експериментальні дані опрацьовано на основі теорії Лайнуівера-Берка та визначено основні кінетичні константи процесу. Встановлено зворотнє неконкурентнеінгібіювання діоксидом сульфуру приросту хлорофілсинтезуючих мікроводоростей.

Effect of sulphur compounds on cultivation process of microalgae chlorella vulgaris

The article deals with the investigation of the influence of sulfur compounds concentration on the cultivation of microalgae Chlorella vulgaris for the purpose of future use of flue gases as a nutrient source. The alteration of culture medium pH and microalgae biomass production under simultaneous injection of CO2 and H2SO4 or Na2SO3 are studied. It is shown that the enhancement of sulphur concentration to 0.44 g/L by using Na2SO3 increases the biomass growth by 15 percent and does not cause deviations from the optimal pH range.

Дослідження впливу довжини світлової хвилі на динаміку поглинання вуглекислого газу хлорофілсинтезуючими мікроводоростями

Досліджено вплив довжини світлової хвилі на швидкість поглинання вуглекис-
лого газу мікроводоростями. Описано механізм транспорту вуглекислого газу із повітря
у внутрішнє середовище клітини мікроводорості. На основі математичної моделі
приросту мікроводоростей визначено коефіцієнт приросту. Отримано аналітичну залеж-
ність коефіцієнта приросту мікроводоростів від довжини світлової хвилі. Встановлено
оптимальні довжини світлових хвиль для проектування технологічних схем

Вплив довжини хвилі світлової енергії на культивування chlorella vulgaris

Показано, що використання світлодіодів в комбінації різних довжин хвиль та
інтенсивності освітлення впливає як на приріст біомаси мікроводоростей Chlorella
vulgaris, так і на зміну їх метаболізму в бік синтезу певних речовин. Найбільший приріст
біомаси характерний для співвідношення світлодіодів червоного, синього, зеленого
спектрів 1:1:1. При освітленні комбінацією світлодіодів з перевагою червоного кольору у
клітинах Chlorella vulgaris підвищується вміст хлорофілу а удвічі. Використання