Дослідження впливу діоксиду сульфуру на динаміку приросту хлорофілсинтезуючих мікроводоростей

Досліджено вплив діоксиду сульфуру на швидкість приросту хлорофілсинтезуючих мікроводоростей. Отримано експериментальні залежності приросту біомаси в залежності від концентрації діоксиду сульфуру. Експериментальні дані опрацьовано на основі теорії Лайнуівера-Берка та визначено основні кінетичні константи процесу. Встановлено зворотнє неконкурентнеінгібіювання діоксидом сульфуру приросту хлорофілсинтезуючих мікроводоростей.

The effect of SO2 on the rate of growth chlorophyllsynthesizing microalgae has been studied. The experimental dependence of growth of biomass, depending on the concentration of a sulfur dioxidehas been obtained. The experimental data based on the kinetics of enzymatic catalysishas been processedand a graphic by Laynuiver-Burke on which the kinetic constants are based has beengraphed.The reversible, non-competitive inhibition have been established.

1.  Розвиток і відтворення ресурсного потенціалу суб’єктів еколого-економічних, туристичних та екоінформаційних систем: монографія/ колектив авторів; за наук. Ред. М. С. Мальованого. – Л: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 340 с. 2. В. В. Дячок, С.І. Гуглич, О. Б. Левко.  Вивчення впливу температури на кінетику поглинання вуглекислого газу мікроводоростями //Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Хімія, технологія речовин та їх застосування.- 2015. - № 812. - С. 365-372.  3. О. В. Стеценко, Р. П. Виноградова. Біоорганічна хімія – К.: Вища школа, 1992. – 278 с.4. Губський Ю. І. Біологічна хімія. К. – В.: Нова книга, 2007. – 137 с.5. О.К.  Золотарьова, Є.І. Шнюкова, О.О. Сиваш, Н.Ф. Михайленко.Перспективи  використання  мікроводоростей  у  біотехнології  / Під ред. О.К. Золотарьової. – К.: Альтерпрес, 2008. – 234 с.