модифікація поверхні

Синтез, структура і властивості прищеплених полімерних щіток на основі полі(N-метакрилоїл-L-проліну)

Розроблено новий підхід до синтезу на поверхні амінованого скла нових біологічно сумісних полімерних наношарів на основі полі(N-метакрилоїл-L-проліну). Процес формування полімерних наношарів проводили в декілька стадій. Спочатку поверхню скла модифікували аміносиланом АПТЕС, в подальшому до утвореного амінованого моношару прищеплювали пероксидовмісний ініціатор (ПІ) на основі піромелітової кислоти. Іммобілізований ПІ використовували для ініціювання прищеплювальної "від поверхні" радикальної полімеризації N-метакрилоїл-L-проліну для отримання пептидімітуючих полімерних щіток.

ВОДОДИСПЕРСНІ ФЛУОРЕСЦЕНТНІ НАНОМАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ БОРОНІТРИДНИХ НАНОТРУБОК

Вододисперсні  флуоресцентні  наноматеріали  на  основі  боронітридних  нанотрубок  та прищеплених  щіток  полі(акрилової  кислоти-ко-флуоресцеїн  акрилату)  були  успішно синтезовані  під  час  двостадійного  процесу.  Функціоналізація  нанонотрубок  підтверджена спектроскопічним  та  гравіметричним  методами.  Нанотрубки  модифіковані  полімерними щітками  демонструють  інтенсивну  емісію  зеленої  флуоресценції  при 520  нм.  Розроблена гібридна  структура  потенційно  може  використовуватися  для  візуалізації  клітин,  як “розумна” поверхня, нанотрансдуктор та наноносій.

Chemical modification and characterization of boehmite particles

Polymerizable organic silane molecules 3-(trimethoxysilyl)propylmethacrylate (3MPS) and vinyltri(2-methoxyethoxy)silane (VTMES) have been introduced onto surfaces of high purity Boehmite (a commercial alumina) via hydroxyl groups on the oxides in order to obtain organic-inorganic hybrid “macromonomers”. Changes of surface characteristics have been determined using thermogravimetric analysis (TGA) and Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR). The influence of the type of silane used and modification conditions have been determined.

Peroxide chitosan derivatives and their application

Via radical reactions of chitosan and 5-tert-butylperoxy-5-methyl-1-hexen-3-in peroxychitosanes with ditertiary peroxide fragments were synthesized. They can be used as macroinitiator and coemulsifiers for emulsion polymerization of vinyl monomers. Latex polymers obtained antibacterial properties. Polymeranalogical interaction of chitosan with tert-butylperоxymethyl ester of butendicarbon acid yields in peroxychitosanes with controlled quantity of primary-tertiary peroxide fragments. New pH-sensitive smart hydrogels with antibacterial properties were created on their basis.

Nanoscale Effects in Temperature Induced Polymer Coatings

In this paper the results of recent studies on the application of lower critical solution temperature (LCST) phenomena of polymer solutions to the surface modification of flat and spherical substrates are reported. It has been found that controlled polymer deposition can be achieved at temperatures exceeding LCST. The obtained polymer coating exhibits a peculiar surface morphology and, if particles are introduced, can be highly effective in pigment dispersions stabilizing.

Поверхневе модифікування сіркою золь-гель порошків титану(IV) оксиду

Золь-гель методом синтезовано нанопорошки титану(IV) оксиду модифіковані сіркою. Структуру поверхневих шарів досліджено за допомогою рентгено-дифракційного аналізу, скануючої електронної мікроскопії, ІЧ-спектроскопії та рентгенівської фотоелектронної спектроскопії. Показаний можливий механізм модифікації поверхні, а також встановлено залежність питомої поверхні від вмісту сірки.

Вогнетривкі полімерні композити на основі модифікованого гідроксиду магнію

Одержано та охарактеризовано полімерні композити на основі гомо- та кополімерів пропілену як полімерної матриці і дисперсного гідроксиду магнію, модифікованого функціональними поліпероксидами, як наповнювача. Досліджено вплив природи поліпероксиду та вмісту іммобілізованих на поверхні наповнювача пероксидних груп на механічні, реологічні властивості та вогнетривкість наповнених композитів.